4 Azs 116/2014 - 40

09. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: A. A., zast. JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem, se sídlem Rumunská 28, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2014, č. j. 28 Az 13/2013 - 59,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Maroši Matiaškovi, LL.M., advokátovi, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce celkem 8.650 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady zastupování žalobce nese stát.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 10. 2013, č. j. OAM-68/LE-LE18-K03-2012, E. č. X, neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14. § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), o kterou žalobce požádal žádostí ze dne 20. 3. 2013.

[2]

Proti rozhodnutí žalovaného se žalobce bránil žalobou ze dne 21. 10. 2013, doplněnou dne 17. 1. 2014, ve které navrhl, aby Krajský soud v Hradci Králové zrušil napadené rozhodnutí, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a současně aby rozhodl o nároku žalobce na náhradu nákladů řízení.

[3]

Krajský soud v Hradci Králové žalobu rozsudkem ze dne 28. 4. 2014, č. j. 28 Az 13/2013 - 59, zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

[4]

Proti rozsudku krajského soudu se žalobce (dále též „stěžovatel“) bránil kasační stížností ze dne 29. 5. 2014, doplněnou dne 21. 7. 2014, ve které navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

[5]

Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, bylo mu dne 6. 10. 2014 doručeno zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatele ze dne 6. 10. 2014. Stěžovatel v zastoupení svým právním zástupcem výslovně uvedl, že svoji kasační stížnost bere v celém rozsahu zpět, a požádal o zastavení řízení.

[6]

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl“. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. před středníkem [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět“. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[7]

Jelikož právní jednání stěžovatele, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, splňuje veškeré právem požadované formální i obsahové náležitosti a toto podání, jímž stěžovatel disponuje řízením, bylo soudu doručeno v zákonem požadované formě ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2014, č. j. 28 Az 13/2013 - 59, v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

[8]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti vzniklých účastníkům rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno. Stěžovateli byl usnesením zdejšího soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 4 Azs 116/2014 - 22, ustanoven zástupce JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., advokát. Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci stěžovatele odměnu za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a doplnění kasační stížnosti) podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 3.100 Kč za jeden úkon [srov. § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5 advokátního tarifu] a dále odměnu za jeden úkon podle § 11 odst. 2 advokátního tarifu, za nějž náleží odměna ve výši jedné poloviny, tj. ve výši 1.550 Kč [zpětvzetí kasační stížnosti, srov. § 11 odst. 3 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. h) advokátního tarifu]. Dále soud přiznal ustanovenému zástupci náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč (srov. § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. 300 Kč za každý úkon). Jelikož zástupce stěžovatele nedoložil, že by byl plátcem DPH, celková výše jeho odměny činí 8.650 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2014

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 4 Azs 116/2014 - 40, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies