9 Azs 251/2014 - 28

09. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra – Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2014, č. j. MV-102994-3/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2014, č. j. 6 A 162/2014 – 14,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností shora označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž byla dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2014, č. j. MV-102994-3/SO- 2014.

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3]

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4]

Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 19. 9. 2014, č. j. 9 Azs 251/2014 - 11, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatelka byla rovněž řádně poučena, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

[5]

Zmíněné usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 23. 9. 2014 vhozením do  domovní nebo jiné adresátem  užívané schránky, neboť nebyla doručujícím orgánem zastižena (§ 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.).

[6]

Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatelka žádným způsobem nereagovala.

[7]

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8]

Jelikož bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[9]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2014

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 9 Azs 251/2014 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies