3 As 125/2014 - 46

08. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce: M. C., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Komenského nám. 125, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 23. 4. 2014, č. j. 61 A 4/2014 – 90,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „krajský soud“) ze dne 23. 4. 2014, č. j. 61 A 4/2014 – 90, byla zamítnuta žaloba, kterou žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 6. 2013, č. j. KrÚ 45431/2013/2013/OŠK OKPP. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ze dne 14. 5. 2013, č. j. OSA/P-1440/12-A/53, jímž byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 105a odst. 1 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícího v tom, že dne 3. 9. 2012 na Náměstí Republiky v Pardubicích před budovou Východočeského divadla sděloval veřejnosti ve výroku rozhodnutí Magistrátu města Pardubic vyjmenované hudební skladby, a to bez svolení autorů či držitelů autorských práv dle autorského zákona, tedy neoprávněně užil autorské dílo. Za uvedený přestupek byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 500 Kč a povinnost nahradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000 Kč.

V kasační stížnosti ze dne 11. 6. 2014 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud zjistil ze spisu krajského soudu, že stěžovateli bylo usnesením krajského soudu ze dne 16. 10. 2013, č. j. 61 A 4/2013 - 43, přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu, a to na základě jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrů, zjištěných ke dni 13. 9. 2013. Toto osvobození se vztahovalo i na řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přezkoumal splnění podmínek pro přiznání osvobození od soudních poplatků a usnesením ze dne 29. 8. 2014, č. j. 3 As 125/2014 - 40, rozhodl o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků a zároveň stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel byl tímto usnesením rovněž poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu stěžovatel převzal podle údajů na doručence osobně dne 13. 9. 2014, soudní poplatek však neuhradil a na výzvu žádným způsobem nereagoval. Lhůta stanovená usnesením stěžovateli k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 22. 9. 2014.

Soudní poplatek za kasační stížnost činí, dle položky 19 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, částku 5.000 Kč.

Pokud je poplatník vyzván soudem k zaplacení soudního poplatku v dodatečné lhůtě, kterou mu soud určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Stěžovatel ve lhůtě, stanovené ke splnění poplatkové povinnosti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2014, č. j. 3 As 125/2014 - 40, soudní poplatek nezaplatil. To znamená, že nesplnil zákonem upravenou podmínku řízení o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon (v daném případě zákon o soudních poplatcích). Zákonem předvídané důvody nastaly, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, které bylo zastaveno. Nejvyšší správní soud tedy, za použití § 120 s. ř. s., rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 3 As 125/2014 - 46, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies