6 Afs 167/2014 - 30

08. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: D. K. B., DiS, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 18. 4. 2012, č. j. 8747/11-1500-800278, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2014, č. j. 22 Af 81/2012 - 33,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 7. 7. 2014 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) datovaná dnem 4. června 2014 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě uvedeného v záhlaví, jímž soud zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 18. 4. 2012, č. j. 8747/11-1500-800278. Tímto rozhodnutím zamítl odvolací orgán odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního úřadu v Novém Jičíně ze dne 26. 9. 2011, č. j. 145642/11/374911804505, kterým nebylo vyhověno její žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24.840 Kč. Usnesením ze dne 17. 7. 2014, č. j. 6 Afs 167/2014 - 10 soud vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000,-Kč a k předložení plné moci udělené advokátovi k jejímu zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání, že má požadované vzdělání ve smyslu ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Podáním doručeným soudu dne 1. 8. 2014 žalobkyně požádala o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem. O této žádosti rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 9. 2014, č. j. 6 Afs 167/2014 - 24, tak, že stěžovatelce nepřiznal osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem zamítl. Současně opětovně stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k jejímu zastupování v tomto řízení, a to opět ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatelku opětovně poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno do vlastních rukou přihlášením stěžovatelky dne 12. 9. 2014 do  datové schránky. Soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě, ani poté dosud uhrazen (stěžovatelka rovněž nepředložila ve stanovené lhůtě plnou moc pro svého zástupce). Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do  dnešního  dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila, lhůta stanovená v usnesení ze dne 10. 9. 2014, doručeném stěžovatelce dne 12. 9. 2014 přitom uplynula dnem 26. 9. 2014. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byla stěžovatelka v usnesení Nejvyššího správního soudu poučena.

Nad rámec soud dodává, že do dnešního  dne stěžovatelka ani nepředložila soudu plnou moc pro svého zástupce a ač byla vyzvána a poučena o následcích nesplnění této podmínky řízení, neodstranila tuto překážku, která brání projednání kasační stížnosti, ani nepožádala soud o prodloužení stanovené lhůty. Tato skutečnost by mohla vést podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. k odmítnutí kasační stížnosti. Soud nerozhodl o odmítnutí kasační stížnosti, ale ze dvou možných způsobů ukončení řízení o kasační stížnosti zvolil způsob výhodnější pro stěžovatelku a rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť v případě zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost stěžovatelkou na účet soudu do právní moci tohoto usnesení, platí, že soud toto rozhodnutí zruší a v řízení (při současném splnění podmínky a odstranění předně uvedené překážky) může pokračovat. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 6 Afs 167/2014 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies