7 As 160/2014 - 37

08. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. J. S., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. Dům U Slunečnice, s. r. o., se sídlem F. X. Svobody 4, Mníšek pod Brdy, II. M. H., v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení I. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 3 A 167/2011 – 106,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje .

II. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I. se zastavuje .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení II. nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 3 A 167/2011 – 106, bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „stěžovatel 1“) ze dne 9. 5. 2011, č. j. 087594/2011/KUSK, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Mníšek pod Brdy ze dne 21. 1. 2011, č. j. SÚ 11845/10-875/2008-Hra.

Proti tomuto rozsudku podal kasační stížnost jak stěžovatel 1) z důvodů podle ust. § 103 odst. 1 pís. a) a d) s. ř. s., tak osoba zúčastněná na řízení I. (dále jen „stěžovatelka 2“) z důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatelka 2) tuto povinnost nesplnila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 11. 9. 2014, č. j. 7 As 160/2014 – 30, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením o následcích nezaplacení soudního ve stanovené náhradní lhůtě. Stěžovatelka 2) však v uvedené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do rozhodnutí soudu, soudní poplatek nezaplatila.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatelka 2) soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatelky 2) podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podáním ze dne 21. 8. 2014 vzal stěžovatel 1) kasační stížnost zpět a navrhl, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem ke zpětvzetí kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení kasační stížnosti stěžovatele 1)zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoba zúčastněná na řízení II. má podle ust. § 60 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které ji vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou ji soud uložil a z důvodů hodných zvláštního zřetele ji může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném řízení osoba zúčastněná na řízení neplnila žádné povinnosti, které by jí soud uložil a nenavrhla, aby jí bylo přiznáno právo na náhradu dalších nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. října 2014

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 7 As 160/2014 - 37, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies