7 Afs 195/2014 - 30

08. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobců: a) J. P., b) L. P., c) Lu. P., a d) Ja. P., kteří jsou zastoupeni JUDr. Zuzanou Novotnou, advokátkou se sídlem Komenského 1, Šumperk, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2014, č. j. 8 Af 65/2010 - 50,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 1. 7. 2014, č. j. 8 Af 65/2010 - 50, zamítl žalobu a) J. P., b) L. P., c) Lu. P., a d) Ja. P., [dále též „žalobci a) až d)“], kterou se jako právní nástupci po zemřelém J. Pa., domáhali zrušení rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 27. 8. 2010, č. j. 39/75 892/2010 - 392, jímž byla zamítnuta žádost žalobců ze dne 24. 5. 2010 o prominutí části daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2004 do 19. 4. 2004 ve výši 1.196.122 Kč, z poslední známé daňové povinnosti stanovené Finančním úřadem v Zábřehu v částce 3.281.172 Kč, a to v souvislosti s úmrtím J. Pa.

Včas podanou společnou kasační stížností ze dne 25. 8. 2014 se všichni shora uvedení žalobci a) J. P., b) L. P., c) Lu. P., a d) Ja. P., kteří jsou zastoupeni JUDr. Zuzanou Novotnou, advokátkou, domáhají u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2014, č. j. 8 Af 65/2010 - 50, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla každému ze stěžovatelů (srov. např. rozsudek ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005 – 154, či rozsudek ze dne 25. 5. 2011, č. j. 6 As 8/2011 – 145, oba dostupné na www.nssoud.cz) samostatná poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Je tomu tak proto, že žalobci a) až d), kteří učinili společný návrh (§ 33 odst. 8 s. ř. s.), netvoří tzv. nerozlučné společenství účastníků ve smyslu § 91 odst. 2 o. s. ř., neboť tento institut v soudním řízení správním nelze aplikovat. Logicky tedy vystupují v řízení jako samostatní účastníci, a proto je každý z nich zvlášť povinen zaplatit soudní poplatek [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích., § 2 odst. 8 téhož zákona a contrario]. Výše každého tohoto jednotlivého poplatku proto činí 5.000 Kč a byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích] ze strany každého z žalobců a) až d).

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že žádný z žalobců a) až d) soudní poplatek neuhradil spolu s podanou společnou kasační stížností, vyzval Nejvyšší správní soud každého z žalobců a) až d) prostřednictvím jejich společného zástupce - JUDr. Zuzany Novotné, advokátky, usneseními ze dne 23. 9. 2014, č. j. 7 Afs 195/2014 - 8, 7 Afs 195/2014 - 10, 7 Afs 195/2014 - 12 a 7 Afs 195/2014 - 14, ke splnění jednotlivých poplatkových povinnosti ve výši 5.000 Kč pro každého z nich a stanovil jim k tomu přiměřenou 10-ti denní lhůtu.

Tato usnesení Nejvyššího správního soudu byla doručena společnému zástupci žalobců a) až d) - JUDr. Zuzaně Novotné, advokátce, ve středu dne 24. 9. 2014, čímž nabyly právní moci. Soudní poplatky však ani ze strany žalobců a) až d), ani ze strany jejich společného zástupce JUDr. Zuzany Novotné, advokátky nebyly - přes poučení o  důsledcích jejich nezaplacení - ve stanovené 10-ti denní lhůtě – tj. do soboty 4. 10. 2014, resp. do pondělí dne 6. 10. 2014 uhrazeny. Tyto soudní poplatky nebyly Nejvyššímu správnímu soudu rovněž zaplaceny ani ke dni vydání tohoto usnesení, tj. ke dni 8. 10. 2014.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o společné kasační stížnosti žalobců a) až d) zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 7 Afs 195/2014 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies