Nad 346/2014 - 57

08. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně HEAVY MACHINERY SERVICES a.s., se sídlem České Velenice, Jana Pernera 159, zastoupené společností ARIADNA, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 21/2419, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o nesouhlasu Krajského soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci Městským soudem v Praze,

takto :

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Af 60/2014 je příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění :

Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) byla dne 20. 2. 2014 doručena žaloba, v níž se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu pro Prahu 4 (dále „finanční úřad“) ze dne 7. 6. 2012, č. j. 347427/12/004513107669, jímž byl žalobkyni vyměřen nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíce listopadu 2009.

Usnesením ze dne 16. 7. 2014, č. j. 3 Af 9/2014 - 45, postoupil městský soud věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích s odůvodněním, že s účinností od 1. 1. 2013 se stal věcně a místně příslušným správcem předmětné daně Specializovaný finanční úřad, na který přešly kompetence výkonu správy daní z finančního úřadu. Městský soud postupoval v souladu s ustanovením § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), dle něhož je pro přezkoumání rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. Vzhledem k tomu, že sídlo žalobkyně bylo v době podání žaloby v obvodu působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích, byla právě tomuto soudu věc podle ustanovení § 7 odst. 5 věta prvá zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) městským soudem postoupena k projednání.

Krajský soud v Českých Budějovicích s postoupením věci nesouhlasil a v souladu s § 7 odst. 5 věta druhá s. ř. s. předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti. V přípisu ze dne 16. 9. 2014, č. j. 10 Af 60/2014 – 51, uvádí, že § 12a zákona o finanční správě nabyl účinnosti teprve 1. 1. 2013, přičemž prvoinstanční správní rozhodnutí bylo vydáno finančním úřadem již dne 7. 6. 2012. Domnívá se proto, že předmětné ustanovení nelze na nyní projednávanou věc aplikovat a Specializovaný finanční úřad není v souzené věci správní orgán prvého stupně. Vzhledem k tomu, že předmětem odvolacího řízení bylo rozhodnutí vydané finančním úřadem, bylo nezbytné odvozovat místní příslušnost soudu právě od tohoto správního orgánu.

Nejvyšší správní soud se s argumentací krajského soudu neztotožnil. Postupoval přitom podle smyslu dále uvedené zákonné úpravy a v souladu s rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. Nad 349/2014 – 54, které bylo vydáno v procesně identické věci, a závěry z něj plynoucí tak musí být účastníkům tohoto řízení známy.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. V dané věci je tímto zvláštním zákonem zákon o finanční správě, který v § 12a stanoví následující: „V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

Prvoinstanční správní rozhodnutí v nyní posuzované věci nepochybně vydal finanční úřad v obvodu městského soudu, avšak následně (s účinností ode dne 1. 1. 2013) se podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o finanční správě stal věcně a místně příslušným správcem předmětné daně Specializovaný finanční úřad, na který přešly kompetence výkonu správy daní. Správní žaloba došla městskému soudu dne 20. 2. 2014, tedy po nabytí účinnosti zákona o finanční správě. Platí přitom, „že § 12a zákona o finanční správě, jakožto zvláštní pravidlo o místní příslušnosti soudů, dopadá i na nyní posuzovanou věc. Z povahy procesního práva totiž vyplývá, že ustanovení procesních předpisů působí ode dne nabytí účinnosti nového zákona (…) pokud přechodná ustanovení nestanoví jinak“ (viz bod [7] usnesení zdejšího soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. Nad 349/2014 – 54).

Nelze pominout, že k § 12a zákona o finanční správě se vztahuje přechodné ustanovení čl. XVI zákona č. 407/2012 Sb. Toto ustanovení ovšem pouze upravuje procesní způsob dokončení již započatých řízení ve správním soudnictví soudem místně příslušným podle stávajících předpisů (tedy Městským soudem v Praze), respektive příslušnost tohoto soudu k vydání opětovného rozhodnutí v případech, kdy bylo jeho původní rozhodnutí ve věci patřící do předmětného okruhu zrušeno (viz též důvodová zpráva k zákonu č. 407/2012 Sb., dostupná z www.psp.cz). Z toho ovšem vyplývá, že v daném případě, kdy bylo soudní řízení zahájeno až po účinnosti zákona o finanční správě, se ustanovení § 12a tohoto zákona na probíhající soudní řízení v plném rozsahu použije.

Obdobně jako v řízení sp. zn. Nad 349/2014, i nyní Nejvyšší správní soud ověřil, že žalobkyně má sídlo v Českých Velenicích, a spadá tudíž do obvodu působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích (viz Příloha 2 bod 3., ve spojení s bodem 23. Přílohy 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů). S ohledem na výše uvedené shledal Nejvyšší správní soud nesouhlas Krajského soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci nedůvodným a rozhodl, že právě tento soud je místně příslušným k rozhodnutí věci (§ 7 odst. 2 s. ř. s., ve spojení s § 12a zákona o finanční správě). Rozhodnutím zdejšího soudu o místní příslušnosti jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. Nad 346/2014 - 57, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies