5 Ads 101/2014 - 88

01. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2014, č. j. 41 Ad 16/2013 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal dne 26. 5. 2014 prostřednictvím Krajského soudu v Brně Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu. Napadeným usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, neboť neobsahuje v ustanovení § 71 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), požadovanou náležitost žaloby, a to označení žalobou napadeného rozhodnutí a tento nedostatek stěžovatel ani přes výzvu krajského soudu neodstranil. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 8. 2014, č. j. 5 Ads 101/2014 – 84, žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 28. 8. 2014. Stěžovatel však své zastoupení advokátem ve stanovené lhůtě ani později nedoložil, přestože byl v usnesení ze dne 20. 8. 2014 poučen o následcích nesplnění této výzvy.

Nedoložení zastoupení stěžovatele požadované ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu k žalovanému vychází z ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. 5 Ads 101/2014 - 88, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies