6 Afs 85/2014 - 49

30. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Šimkou v právní věci žalobkyně: Mgr. J. M., zastoupena Mgr. Jaroslavem Marténkem, advokátem, se sídlem Slovákova 11, Brno,proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby žalobkyně proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 29. 6. 2012, č. j. 9748/12-1101-700366, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2014, č. j. 62 Af 87/2012 - 39,

takto :

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, č. j. 6 Afs 85/2014 - 39, se opravuje tak, že ve výroku č. II se místo částky „9.800 Kč“ uvádí částka „7.800 Kč“.

Odůvodnění :

V projednávané věci Nejvyšší soud rozhodl o zrušení kasační stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Brně a rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 29. 6. 2012, č. j. 9748/12-1101-700366. Při vyhotovení znění rozsudku došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v chybě v počtech ohledně nákladů řízení o žalobě. Náklady řízení o žalobě sestávaly ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000 Kč a odměny za právní zastoupení za 2 úkony právní služby ve výši 2 x 2.100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání ve věci samé [§ 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen „advokátní tarif“)], a náhrady hotových výdajů ve výši 2 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Náhrada nákladů za řízení o žalobě tedy správně činila celkem 9.800 Kč.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost v chybném znění výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 6 Afs 85/2014 - 49, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies