3 Azs 122/2014 - 16

30. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: T. B. T., zastoupený Mgr. Vladimírem Hamplem, advokátem se sídlem Mendlovo náměstí 1a, Brno, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3,Praha 4, proti rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 3. 11. 2010, č. j. CPR-9393/ČJ-2010-9CPR-C231, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2014, č. j. 9 A 252/2010 - 29,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností ze dne 9. 6. 2014 napadl žalobce rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2014, č. j. 9 A 252/2010 - 29, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, ze 3. 11. 2010, č. j.: CPR-9393/ČJ-2010-9CPR-C231. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo z důvodu opožděnosti zamítnuto odvolání proti rozhodnutí, kterým, bylo dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zastaveno řízení o žádosti žalobce ze dne 19. 1. 2010, jímž se domáhal prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání. Kasační stížnost obsahovala mimo jiné informaci žalobcova zástupce, že je žalobce nekontaktní a podání bylo učiněno i z důvodu procesní opatrnosti.

Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti žalobce neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 7. 2014, č. j. 3 Azs 122/2014 – 10, aby soudní poplatek zaplatil, a stanovil mu k tomu lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Žalobce byl zároveň poučen, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Usnesení bylo doručeno do datové schránky žalobcova zástupce dne 10. 7. 2014. Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení uplynula již dne 24. 7. 2014.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně. Žalobce byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 3 Azs 122/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies