3 Azs 192/2014 - 14

30. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: L. J., zast. Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 1. 2013, č. j. CPR-13215/ČJ-2012-930310-V237, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2014, č. j. 1A 19/2013 - 66,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl prostřednictvím zástupce blanketní kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2014, č. j. 1A 19/2013 - 66, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí ze dne 23. 1. 2013, č. j.: CPR-13215/ČJ-2012-930310-V237.

Dne 23. 9. 2014 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu podání, jímž stěžovatel rovněž prostřednictvím zástupce výslovně a v celém rozsahu vzal zpět kasační stížnost proti citovanému rozsudku městského soudu.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu stěžovatele, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, zejména protože kasační stížnost i její zpětvzetí učinila totožná osoba, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje. O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 3 Azs 192/2014 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies