2 As 87/2014 - 54

25. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. H., proti žalovaným: 1) Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, 2) Český telekomunikační úřad, Odbor pro jihomoravskou oblast, se sídlem Šumavská 33, Brno, proti rozhodnutí žalovaného 1) ze dne 4. 4. 2014, č. j. ČTÚ-60 320/2013-603 a proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 16. 5. 2013, č. j. ČTÚ-100 045/2010-637/XVI.vyř.-BaR., o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 5 A 59/2014 – 18,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Včasnou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „napadené usnesení“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaných 1) a 2).

[2]

Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek a rovněž nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 13. 6. 2014, č. j. 2 As 87/2014 – 17, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel reagoval podáním ze dne 27. 6. 2014, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zdejší soud usnesením ze dne 20. 8. 2014, č. j. 2 As 87/2014 – 44, těmto žádostem nevyhověl z důvodu nevěrohodnosti a neúplnosti stěžovatelových tvrzení ohledně existence předpokladů pro osvobození od soudních poplatků. Soud rovněž stěžovatele opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku a splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s, a to ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Zároveň stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[3]

Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 8. 2014, viz doručenka na č. l. 46 spisu zdejšího soudu. Stěžovatel reagoval sdělením ze dne 1. 9. 2014, ve kterém opětovně požádal o přidělení advokáta a odmítl zaplatit soudní poplatek, dokud nebude vyřešeno jeho právní zastoupení.

[4]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti uplynula dne 1. 9. 2014, stěžovatel však v této lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek nezaplatil.

[5]

Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neuplatnil žádné nové skutečnosti, jež by zavdaly příčinu k vydání nového rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků, nemohl zdejší soud ani vyhovět stěžovatelově opakované žádosti o přidělení advokáta, neboť podle § 35 odst. 8 s. ř. s. lze ustanovit zástupce jen tehdy, pokud jsou u stěžovatele splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Za této situace je však již nerozhodné, že stěžovatel rovněž nedostál povinnosti předložit soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[7]

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2014

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 2 As 87/2014 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies