Na 331/2014 - 16

25. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Naděždy Řehákové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, státní příspěvková organizace, se sídlem Palackého 149, Rožnov pod Radhoštěm, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 7. 2014, č. j. ÚOHS-R339/2013/VZ-13781/2014/310/BRy,

takto :

Věc se postupuje k vyřízení věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím datové schránky dne 2. 9. 2014 podal žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 9. 2013, ÚOHS-S270/2013/VZ-18654/2013/512/JHl. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném pro projednávanou věc.

[2]

Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.

[3]

O takovou věc se však v tomto případě nejedná, není proto v kompetenci Nejvyššího správního soudu se jí zabývat. K rozhodování o správních žalobách jsou dle ustanovení § 7 s. ř. s. zásadně věcně příslušné krajské soudy. Podle odst. 2 téhož ustanovení nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

[4]

Na základě ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v platném znění, je sídlem žalovaného Brno. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. je tedy k řízení o žalobě žalobce příslušný Krajský soud v Brně.

[5]

Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené postoupil dle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s. věc k vyřízení Krajskému soudu v Brně, jakožto věcně a místně příslušnému k tomu, aby vedl řízení o žalobě žalobce a činil v něm další úkony.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2014

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Na 331/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies