9 Afs 238/2014 - 26

23. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: MEOSTAR s.r.o., se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5 – Jinonice, zast. JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov,proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo  donucením správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, č. j. 11 A 172/2013 – 36,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného.

[2]

Nejvyšší správní soud v dané věci prověřoval, zda stěžovatelka splnila poplatkovou povinnost, která se váže k podání kasační stížnosti. Společně s podáním kasační stížnosti bylo totiž povinností stěžovatelky uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3]

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4]

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5]

Vzhledem k tomu, že společně s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen soudní poplatek, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 3. 9. 2014, č. j. 9 Afs 238/2014 - 10, aby soudní poplatek za kasační stížnost uhradila ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatelka byla rovněž poučena, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Zmíněné usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 14. 9. 2014, lhůta k úhradě soudního poplatku tak uplynula dne 19. 9. 2014, stěžovatelka však na výzvu k zaplacení soudního poplatku žádným způsobem nereagovala.

[6]

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu - zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a ve spojení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[7]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

JUDr. Radan Malík předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 9 Afs 238/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies