6 As 215/2014 - 12

12. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: Ing. P. Š., zastoupeného JUDr. Milanem Miškovským, advokátem, se sídlem Krajinská 37, České Budějovice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, týkající se žaloby proti rozhodnutí ze dne 29. ledna 2014, č. j. KUJCK 5204/2014/ODSH/Ol, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. července 2014, č. j. 10 A 49/2014 - 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 19. srpna 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) proti v návětí uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti v návětí uvedenému rozhodnutí žalovaného ve věci přestupku.

Kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Stěžovatel soudní poplatek ve výši 5.000 Kč současně s podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele přípisem č. j. 6 As 215/2014-9 ze dne 1. září 2014 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel byl poučen o způsobech platby. Stěžovatel byl rovněž poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli prostřednictvím právního zástupce doručena v úterý 2. září 2014, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 9. září 2014.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatel nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2014, sp. zn. 6 As 215/2014 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies