Aprk 46/2014 - 9

09. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Na 23/2014, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

[1]

Návrhem ze dne 27. 8. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 9. 2014, se navrhovatel domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Po zdejším soudu se navrhovatel domáhal toho, aby Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla určena lhůta pro doručení usnesení o postoupení navrhovatelem podané žaloby ve věci vedené u daného soudu pod sp. zn. 10 Na 23/2014.

[2]

Navrhovatel uvedl, že podal dne 21. 2. 2014 u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu, následně dne 28. 3. 2014 obdržel od místopředsedy tohoto soudu vyrozumění o tom, že podání bude postoupeno Krajskému soudu v Plzni s dovětkem, že navrhovateli budou obdobné přípisy vráceny, pokud je znovu podá u místně nepříslušného soudu. Navrhovatel do dne podání svého návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu však neobdržel rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích o postoupení věci, ačkoli Krajský soud v Plzni ve věci již činí úkony pod sp. zn. 57 A 21/14.

[3]

Krajský soud v Českých Budějovicích se k návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nevyjádřil.

II. Podstatný obsah spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích

[4]

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel dne 21. 2. 2014 podání ze dne 14. 2. 2014, v němž se navrhovatel domáhá toho, aby Exekučnímu úřadu v Klatovech, JUDr. Dalimilu Mikovi, bylo zakázáno pokračovat „v porušování žalobcova práva na rychlé provedení“ exekuce nařízené vůči navrhovateli a přikázáno neprodleně činit úkony k provedení či zastavení exekuce vedené pod sp. zn. 120 Ex 1710/08.

[5]

Krajský soud v Českých Budějovicích zaslal navrhovateli přípis nazvaný „sdělení ze dne 26. 3. 2014, č. j. SPR 516/2014, v němž navrhovatele informoval o tom, že v dané věci není místně příslušným soudem, jímž je Krajský soud v Plzni. Dále Krajský soud v Českých Budějovicích poukázal na to, že na situace, kdy dojde návrh místně nepříslušnému soudu, pamatuje zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v § 7 odst. 4, který se týká postoupení věci. Z úřední činnosti je však Krajskému soudu v Českých Budějovicích známo, že navrhovatel metodicky pojímá tento soud jako  distributora navrhovatelových podání adresovaných jiným orgánům či osobám, nejde tak o náhodný či výjimečný případ adresování podání místně nepříslušnému soudu, na který dopadá zmíněný § 7 odst. 4 s. ř. s. Navrhovatel byl rovněž upozorněn, že pokud bude i nadále přetrvávat tato jeho praxe, budou mu jeho přípisy vráceny, neboť praktiky zneužívající platné právo nemohou mít zastání.

[6]

Krajský soud v Českých Budějovicích přípisem ze dne 28. 3. 2014, č. j. 10 Na 23/2014, zaslal Krajskému soudu v Plzni navrhovatelovo podání ze dne 14. 2. 2014 popsané zde v bodě [4] s tím, že jej postupuje Krajskému soudu v Plzni, jelikož bylo adresováno místně nepříslušnému soudu.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[7]

Nejvyšší správní soud podaný návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu zhodnotil a dospěl k závěru, že není důvodný.

[8]

Řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu, upravené v § 174a zákona o soudech a soudcích, představuje promítnutí zásad spravedlivého procesu z hlediska naplnění práva účastníka nebo jiné strany řízení na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů, zakotveného zejména v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

[9]

V řízení podle § 174a zákona o soudech a soudcích Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Znamená to, že zjistí-li neodůvodněné průtahy v řízení spočívající zejména v tom, že příslušný soud poté, kdy obdrží podání ve věci, v přiměřené době nečiní žádné úkony, věcí se vůbec nezabývá, aniž by pro takový postup existovaly ospravedlnitelné důvody, anebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou, usnesením  určí tomuto soudu lhůtu, ve které má úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout. Zda dochází či nedochází k průtahům, se zkoumá jen ve vztahu k tomu úkonu, u nějž byly namítnuty průtahy (zde dle vymezení v návrhu je tímto úkonem doručení usnesení o postoupení věci), a to ke stavu ke dni vydání rozhodnutí o návrhu na určení lhůty.

[10]

Rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesní úkonu představuje prostředek, jehož mohou navrhovatelé užít jako ochranu před průtahy v soudním řízení. V rámci takového řízení však nelze zkoumat věcnou správnost či zákonnost rozhodnutí soudu, vůči němuž návrh směřuje (srov. např. usnesení zdejšího sodu ze dne 17. 2. 2011, č. j. Aprk 2/2011 - 101, či ze dne 28. 2. 2012, č. j. Aprk 2/2012 – 82, dostupná z www.nssoud.cz; a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2012, sp. zn. 11 Tul 1/2012, dostupné z www.nsoud.cz).

[11]

Ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích vyplynulo, že dne 28. 3. 2014 byl spisový materiál zaslán Krajskému soudu v Plzni, k čemuž Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl: „Ve shora uvedené právní věci bylo Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručeno dne 21. 2. 2014 podání Pavla Černoty týkající se činnosti exekutora se sídlem v Klatovech. Předmětné podání je, dle svého obsahu, žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené podání bylo adresováno místně nepříslušnému soudu, postupujeme Vám jej ve smyslu ust. § 7 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, k dalšímu řízení.“ O tom, že k postoupení věci došlo, byl pod č. j. SPR 516/2014 navrhovatel zpraven, jak vyplývá též z jeho návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

[12]

Vzhledem k postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích a též s přihlédnutím k postupu Krajského soudu v Plzni, který ve věci dle navrhovatelova vyjádření začal činit úkony, Nejvyšší správní soud konstatuje, že došlo k postoupení věci ze strany Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nejvyššímu správnímu soudu v řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nepřísluší zkoumat, zda byla beze zbytku naplněna zákonem stanovená forma postoupení věci, to by se rovnalo věcnému přezkumu rozhodovací činnosti krajského soudu, k čemuž nynější řízení určeno není. Zdejší soud tak nezkoumal, zda se Krajský soud v Českých Budějovicích dopustil či nedopustil pochybení, když o postoupení věci nerozhodl ve formě usnesení, ale rozhodl o něm méně rigidní formou přípisu, jehož obsah byl rekapitulován v bodě [11] tohoto usnesení.

[13]

Vzhledem k tomu, že navrhovatel byl o realizovaném postoupení věci ze strany Krajského soudu v Českých Budějovicích již informován, není možno souhlasit s tím, že by v době vydání nynějšího rozhodnutí o jeho návrhu na určení lhůty mohlo  docházet k porušení jeho ústavně garantovaného práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. Nejvyšší správní soud tak shledal návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu jako nedůvodný, proto jej zamítl dle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích.

IV. Náklady řízení

[14]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, byl-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2014

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. Aprk 46/2014 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies