Aprk 44/2014 - 66

03. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci žalobce: V. K., zast. JUDr. Karlem Klímou, advokátem, se sídlem Hradčanské nám. 12, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství (pův. žalovaný: Finanční ředitelství pro hl. město Prahu), se sídlem Masarykova 31, Brno, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 2/2012,

takto :

I. Městský soud v Praze je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 8Af 2/2012, nařídit ústní jednání a ve věci rozhodnout nejpozději do 25. 10. 2014.

II. Žalobci se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 2.178 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění :

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. Aprk 44/2014 - 59, rozhodl Nejvyšší správní soud ve věci výše uvedené o oprávněnosti návrhu žalobce.

Ve výroku II. bylo rozhodnuto o nákladech řízení tak, že se žalobci přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 1.800 Kč. Při výpočtu výše náhrady nákladů řízení nebylo přihlédnuto ke skutečnosti, že je právní zástupce žalobce plátcem DPH, což doložil registrací, založenou ve spise Městského soudu v Praze.

Podle ust. § 14a advokátního tarifu se v takovém případě zvyšuje odměna o DPH; k částce 1.800 Kč tedy náleží DPH ve výši 21 %, tedy 378 Kč. Celková náhrada nákladů řízení bude vyplacena ve výši 2.178 Kč.

V předposledním odstavci odůvodnění se za slovy 1.800 Kč nahrazuje tečka čárkou, a doplňuje se text: „ zvýšená o DPH ve výši 378 Kč, tedy celkem 2.178 Kč.“

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. Aprk 44/2014 - 66, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies