Aprk 44/2014 - 59

28. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: V. K., zast. JUDr. Karlem Klímou, advokátem, se sídlem Hradčanské nám. 12, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství (pův. žalovaný: Finanční ředitelství pro hl. město Prahu), se sídlem Masarykova 31, Brno, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Af 2/2012,
takto :

I. Městský soud v Praze je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 8 Af 2/2012 nařídit ústní jednání a ve věci rozhodnout nejpozději do 25. 10. 2014.

II. Žalobci se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 1.800 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění :

Žalobce (dále „navrhovatel“) podal u Městského soudu v Praze dne 18. 1. 2012 žalobu proti rozhodnutí pův. žalovaného ze dne 14. 11. 2011, č. j. 10873/11-1100-106157.

Dne 25. 8. 2014 bylo Nejvyššímu správnímu soudu postoupeno bez dalšího Městským soudem v Praze podání navrhovatele ze dne 14. 8. 2014, obsahující návrh na určení lhůty dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále „zákon o soudech a soudcích“).

Městský soud v Praze písemné vyjádření k návrhu dle ust. § 174a odst. 3 zákona o soudech a soudcích nezaslal. Rovněž tak nesdělil, zda hodlá postupovat dle ust. § 174a odst. 3, věta druhá cit. zákona.

Navrhovatel uvádí, že podal u Městského soudu v Praze žalobu dne 18. 1. 2012; dne 10. 4. 2012 mu zaslal soud poučení a výzvu, aby se vyjádřil k tomu, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání; současně zaslal i vyjádření žalovaného k žalobě. Sdělením ze dne 20. 4. 2012 se navrhovatel vyjádřil s tím, že trvá na jednání. Nahlédnutím do spisu soudu navrhovatel zjistil, že od dubna 2012, tj. od zaslání uvedené výzvy, nebyl ve věci dosud učiněn žádný úkon.

Navrhovatel uvádí, že nahlédnutím do vyhledávače na internetových stránkách značkami, tedy věcí později zahájených, že bylo již rozhodnuto (např. 8 Af 30/2012, 8 Af 35/2012, 8 Af 40/2012). Navrhovatel je si vědom skutečnosti, že Městský soud v Praze je zatížen nápadem vysokého počtu podání a stejně tak plně uznává, že výše uvedené ostatní právní věci nemůže posuzovat z hlediska jejich obsahu a tím i složitosti, neboť je nezná. Pouze z přehledu je však patrné, že ve věci žaloby navrhovatele dochází k neúměrným a neodůvodněným průtahům, které poškozují jeho procesní práva na vyřízení věci v přiměřené lhůtě a způsobují jeho dlouhodobou právní nejistotu.

Vzhledem k uvedenému podává navrhovatel návrh na provedení procesního úkonu dle ust. § 174a zákona o soudech a soudcích spočívající v nařízení ústního jednání ve věci a následném vydání meritorního rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud ověřil skutečnosti v návrhu uvedené z předloženého soudního spisu, a dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích, v platném znění, má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Podle odstavce 8 cit. ustanovení dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

Nejvyšší správní soud již opakovaně konstatoval, že průtahy v řízení neznamenají pouze excesivní stav, kdy dochází k nečinnosti soudu, ale lze je konstatovat i tehdy, dochází-li v soudním procesu postupem soudu (či více soudů) k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu. V řízení podle § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Znamená to, že zjistí-li neodůvodněné průtahy v řízení spočívající zejména v tom, že příslušný krajský soud poté, kdy obdrží podání ve věci, v přiměřené době nečiní žádné úkony, věcí se vůbec nezabývá, aniž by pro takový postup existovaly ospravedlnitelné důvody, anebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou, usnesením určí tomuto soudu lhůtu, ve které má úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout.

Nejvyšší správní soud na tomto místě konstatuje, že nikterak nezpochybňuje, že soud je povinen vyřizovat věci podle pořadí nápadu. Jakkoli v tomto směru Městský soud v Praze žádné vyjádření nepodal, Nejvyšší správní soud uvádí, že ani odkazy na pořadí vyřizovaných věcí zásadně nepředstavují důvody, které by mohly být interpretovány jinak než jako organizační problémy, které však v tomto směru nemohou jít k tíži navrhovatele. V této souvislosti lze odkázat na konstantní judikaturu Ústavního soudu, který opakovaně ve svých rozhodnutích uvádí, že „průtahy v řízení nelze ospravedlnit obecně známou přetížeností soudů; je totiž věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině a Úmluvě byly respektovány a případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži občanů, kteří od soudu právem očekávají ochranu svých práv v přiměřené době“ (viz např. nález sp. zn. IV. ÚS 55/94, nález sp. zn. I. ÚS 663/01, nález sp. zn. III. ÚS 685/06, nález sp. zn. IV. ÚS 391/ 07 a další).

Pro posouzení, zda v dané věci dochází v řízení k průtahům, je rozhodující, že žaloba byla podána již 18. 1. 2012, navrhovatel současně uhradil soudní poplatek; žaloba nevykazovala vady, které by bylo třeba odstraňovat, bylo přiloženo napadené rozhodnutí žalovaného.

Dne 4. 4. 2012 bylo soudu zasláno vyjádření žalovaného včetně správního spisu.

Posledním úkonem ve spise Městského soudu v Praze je výzva a poučení ze dne 4. 4. 2012.

Z uvedeného vyplývá, že Městský soud v Praze bezprostředně po obdržení žaloby učinil veškeré potřebné procesní úkony, jichž je pro další řízení třeba, disponuje správním spisem i vyjádřeními navrhovatele i žalovaného.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud s ohledem a důrazem na složitost věci, její závažnost, jakož i s ohledem na postup navrhovatele v řízení, který se nikterak negativně nepodílel na délce řízení, a na dosavadní postup soudu, dospěl k závěru o oprávněnosti podaného návrhu, a proto určil lhůtu pro vydání rozhodnutí. Touto lhůtou je Městský soud v Praze vázán.

Návrh navrhovatele byl uznán jako oprávněný; ve smyslu poslední věty § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, hradí náklady řízení o něm stát. Z obsahu spisu soud zjistil, že zástupce navrhovatele učinil jeden úkon (podání návrhu). Soud rozhodl tak, že se navrhovateli náhrada nákladů řízení přiznává ve výši 1 x 1.500 Kč a 1 x 300 Kč, celkem 1.800 Kč [dle § 9 odst. 1 a dle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Zástupci navrhovatele tak bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu náhrada nákladů řízení ve výši 1.800 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ust. § 174a odst. 9, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu
OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci žalobce: V. K., zast. JUDr. Karlem Klímou, advokátem, se sídlem Hradčanské nám. 12, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství (pův. žalovaný: Finanční ředitelství pro hl. město Prahu), se sídlem Masarykova 31, Brno, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 2/2012,

takto :

I. Městský soud v Praze je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 8 Af 2/2012, nařídit ústní jednání a ve věci rozhodnout nejpozději do 25. 10. 2014.

II. Žalobci se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 2.178 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění :

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. Aprk 44/2014 - 59, rozhodl Nejvyšší správní soud ve věci výše uvedené o oprávněnosti návrhu žalobce.

Ve výroku II. bylo rozhodnuto o nákladech řízení tak, že se žalobci přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 1.800 Kč. Při výpočtu výše náhrady nákladů řízení nebylo přihlédnuto ke skutečnosti, že je právní zástupce žalobce plátcem DPH, což doložil registrací, založenou ve spise Městského soudu v Praze.

Podle ust. § 14a advokátního tarifu se v takovém případě zvyšuje odměna o DPH; k částce 1.800 Kč tedy náleží DPH ve výši 21 %, tedy 378 Kč. Celková náhrada nákladů řízení bude vyplacena ve výši 2.178 Kč.

V předposledním odstavci odůvodnění se za slovy 1.800 Kč nahrazuje tečka čárkou, a doplňuje se text: „ zvýšená o DPH ve výši 378 Kč, tedy celkem 2.178 Kč.“

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. Aprk 44/2014 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies