1 As 101/2014 - 36

27. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci žalobkyně: obec Dlažkovice, se sídlem Dlažkovice 62, 411 15 Třebívlice, zastoupená Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 12. 9. 2011, č. j. 7202/11-1700-506345, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2014, č. j. 15 Af 82/2011 – 60,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 30. 6. 2014, č. j. 15 Af 82/2011 – 60, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Uvedený rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včas podanou kasační stížností.

[2]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 8. 2014, č. j. 1 As 101/2014 – 32, stěžovatelku vyzval: „aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč.“ Současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno 15. 8. 2014.

[3]

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4]

Do dnešního dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne 7. 8. 2014 přitom uplynula 22. 8. 2014. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatelka soudní poplatek neuhradila, a soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byla stěžovatelka v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 101/2014 – 32 poučena.

[5]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2014

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 1 As 101/2014 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies