Aprn 6/2014 - 9

26. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové ve věci žalobce: P. Č., o návrhu na určení lhůty ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 As 131/2014,

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatel se domáhá podáním ze dne 16. 8. 2014, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 19. 8. 2014, určení lhůty k provedení procesních úkonů u kasační stížnosti ze dne 19. 6. 2014.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ve věci podání ze dne 19. 6. 2014, které navrhovatel zřejmě považuje za kasační stížnost proti přípisu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 2014, č. j. 10 Na 35/2014 - 2, řízení u Nejvyššího správního soudu bylo ukončeno.

Přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 4 As 131/2014 - 5 předsedkyně senátu navrhovateli sdělila, že v podání žádá o „kasaci“ dokumentu, který je pouhým přípisem a v dané věci nebyl (dosud) vydán rozsudek ani usnesení, jejž by bylo možné kasační stížností napadnout.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle § 174a odst. 7 téhož zákona platí, že pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se domáhá návrhu na určení lhůty k provedení úkonu, který však již byl učiněn, nemohl Nejvyšší správní soud shledat ve věci průtahy, a proto návrh navrhovatele podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. Aprn 6/2014 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies