7 Ads 78/2014 - 18

21. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: M. M., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2014, č. j. 41 Ad 34/2013 - 37,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně (dále také „krajský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 16. 4. 2014, č. j. 41 Ad 34/2013 - 37, podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“), zamítl jako nedůvodnou žalobu M. M., kterou se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21. 5. 2013, č. j. 636 221 7004/315-PB.

Kasační stížností ze dne 14. 5. 2014 se pak žalobkyně M. M. jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2014, č. j. 41 Ad 34/2013 -37, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Stěžovatelka současně s kasační stížností požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Z obsahu předloženého soudního spisu a z kasační stížnosti vyplývá, že stěžovatelka v řízení nebyla zastoupena advokátem a že podaná kasační stížnost neobsahovala veškeré zákonné náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku. Stěžovatelka byla proto nejprve Nejvyšším správním soudem dne 23. 5. 2014 vyzvána k tomu, aby mu do 14 dnů od doručení výzvy doložila, že splňuje zákonné předpoklady (předpoklady pro osvobození od soudních poplatků) k tomu, aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů (stěžovatelce doručeno dne 29. 5. 2014). Na tuto výzvu však stěžovatelka nereflektovala a požadované skutečnosti kasačnímu soudu nedoložila. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 27. 6. 2014, č. j. 7 Ads 78/2014 - 14, žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce zamítl (výrok I.) a stěžovatelku vyzval, aby mu ve lhůtě 3 týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila originál plné moci udělené advokátovi, ze které bude patrné, že je v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem řádně zastoupena advokátem (výrok II.). Současně byla stěžovatelka výrokem III. tohoto usnesení vyzvána k tomu, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení odstranila vady kasační stížnosti tím, že uvede v jakém rozsahu napadá rozsudek Krajského soudu v Brně, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána (v souladu s ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a tento důvod blíže skutkově a právně konkretizuje). Posléze byla stěžovatelka tímto usnesením řádně poučena i o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti a nedostatky v zastoupení advokátem ve stanovené lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení ze dne 27. 6. 2014, č. j. 7 Ads 78/2014 - 14, nabylo právní moci dne 4. 7. 2014, kdy jej stěžovatelka osobně převzala v místě svého bydliště.

Stěžovatelka ani na toto usnesení Nejvyššího správního soudu, resp. na výzvy ke splnění jednotlivých povinností vůbec nereflektovala.

Tím ovšem nedoložila kasačnímu soudu nejen ve stanovené lhůtě (do 25. 7. 2014), ale ani do okamžiku vydání tohoto rozhodnutí (do dne 21. 8. 2014), že je v souladu se zákonem pro řízení před Nejvyšším správním soudem zastoupena advokátem.

Nejvyšší správní soud proto již z tohoto důvodu odmítl kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2014, č. j. 41 Ad 34/2013 - 37, a to pro nedostatek podmínek řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s.].

Je tomu tak proto, že stěžovatelka nesplnila základní podmínku řízení před Nejvyšším správním soudem spočívající v obligatorním zastoupení stěžovatele advokátem. Stěžovatelka tento nedostatek podmínek řízení neodstranila, přestože byla v usnesení ze dne 27. 6. 2014, č. j. 7 Ads 78/2014 - 14, řádně poučena pro případ, pokud kasačnímu soudu své zastoupení advokátem nedoloží.

Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti přistoupil i proto, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě (do 4. 8. 2014) neodstranila vady své kasační stížnosti a ani nepožádala o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti (§ 103 odst. 3 věta třetí s. ř. s.), přičemž tento nedostatek kasační stížnosti již nelze zhojit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. srpna 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. 7 Ads 78/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies