4 Azs 149/2014 - 33

20. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: T. P. T., zast. JUDr. Leonou Grumlíkovou, advokátkou, se sídlem Údolní 61, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 7. 2014, č. j. 32 A 52/2014 - 14,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. 7. 2014, č. j. 32 A 52/2014 - 14, odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 1. 2013, č. j. OAM-10988-22/TP-2012, jímž zamítl žalobkyni žádost o povolení k trvalému pobytu podle ustanovení § 87k odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včas kasační stížnost s návrhem na přiznání odkladného účinku.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 7. 2014, č. j. 4 Azs 149/2014 - 13, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč (Položka 19 sazebníku poplatků zákona o soudních poplatcích) ve lhůtě desíti dnů od doručení usnesení a poučil ji, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta desíti dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovatelce k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 29. 7. 2014, č. j. 4 Azs 149/2014 - 13, doručeném právní zástupkyni stěžovatelky dne 6. 8. 2014, uplynula v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v pondělí dne 18. 4. 2014. Stěžovatelka však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 4 Azs 149/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies