3 As 103/2014 - 33

15. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2014, č. j. 30 A 27/2014 – 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně (dále „krajský soud“) usnesením ze dne 7. 1. 2014, č. j. 30 A 111/2013-21, vyloučil k samostatnému projednání žalobu žalobce (dále „stěžovatel“) směřující proti pokynu Ministerstva spravedlnosti č. j. 58/2009-OD-Org. a následně měnícímu pokynu č. j. 145/11-OD-ST. Poté krajský soud rozhodl usnesením ze dne 24. 4. 2014, č. j. 30 A 27/2014 - 20, napadeným nyní kasační stížností stěžovatele, o postoupení věci Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Stěžovatel ovšem soudní poplatek nezaplatil a byl proto usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2014, č. j. 3 As 103/2014 – 12, ke splnění poplatkové povinnosti vyzván, současně též ke splnění povinnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s., tedy k doložení plné moci udělené jím advokátovi k zastupování před Nejvyšším správním soudem. Na splnění těchto povinností byla stěžovateli poskytnuta lhůta jednoho týdne. V reakci na toto usnesení požádal stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta.

Usnesením ze dne 9. 7. 2014, č. j. 3 As 103/2014 – 24, Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků i návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň soud opětovně vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku a doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem. Ke splnění těchto povinností byla stěžovateli stanovena lhůta v délce jednoho týdne od doručení citovaného usnesení. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 7. 2014, stanovená lhůta marně uplynula dne 29. 7. 2014. Stěžovatel ani jednu z uložených povinností nesplnil dosud. Naopak podáním ze dne 25. 7. 2014 soudu sdělil, že povinnosti uložené citovaným usnesením splnit nehodlá.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2014, sp. zn. 3 As 103/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies