Nad 280/2014 - 44

15. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: M. V., zastoupen Mgr. Jiřím Lukešem, advokátem se sídlem Běhounská 20, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2014, č. j. 8967/14/5000-26000-711361, v řízení o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci Krajským soudem v Brně,

takto :

K řízení o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 3. 4. 2014, č. j. 8967/14/5000-26000-711361, je místně příslušný Krajský soud v Brně.

Odůvodnění :

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 6. 6. 2014 se žalobce domáhal zrušení výše specifikovaného rozhodnutí žalovaného a předcházejícího rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 30. 1. 2014, č. j. 493930/13-4000-49000-203325. Rozhodnutím Specializovaného finančního úřadu byla žalobci uložena pokuta ve výši 850.000 Kč za porušení § 4 odst. 10 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, tím, že se v období od 1. 1. 2012 do 2. 10. 2012 účastnil na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí. Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a uvedené rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu potvrdil.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 6. 2014, č. j. 31 Af 44/2014 – 35, postoupil věc Městskému soudu v Praze. V souladu s pravidlem stanoveným v § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), konstatoval, že věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, v jehož obvodu má sídlo Specializovaný finanční úřad, který rozhodoval v prvním stupni.

Městský soud v Praze vyjádřil s postoupením věci nesouhlas a předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Poukázal přitom na § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále jen „zákon o finanční správě“), podle nějž je v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. Městský soud tak v nynějším případě nemůže být místně příslušným, neboť navrhovatel (žalobce) má sídlo ve Znojmě.

Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci je důvodný. Specializovaný finanční úřad je zvláštním finančním úřadem prvního stupně příslušným pro vybrané subjekty [§ 11 odst. 1 ve spojení s § 8 odst. 1 písm. o) zákona o finanční správě]. Zákon o finanční správě zároveň obsahuje speciální úpravu místní příslušnosti pro řízení ve správním soudnictví ve věcech, v nichž Specializovaný finanční úřad rozhodoval jako správní orgán prvního stupně. V takových věcech je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje (§ 12a zákona o finanční správě).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením věci rozhodl tak, že soudem místně příslušným k vyřízení věci je Krajský soud v Brně, v jehož obvodu má žalobce bydliště.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2014

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2014, sp. zn. Nad 280/2014 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies