2 Azs 100/2014 - 16

14. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: Q. D., zastoupené Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlemOlšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 2. 2014, č. j. CPR-13366-2/ČJ-2013-930310-V243, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2014, č. j. 2 A 8/2014 – 26,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou dne 2. 6. 2014 se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2014, č. j. 2 A 8/2014 – 26 (dále též „městský soud“ a „napadené usnesení“), kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2014, č. j. CPR-13366-2/ČJ-2013-930310-V243, kterým jí bylo uloženo správní vyhoštění.

V kasační stížnosti stěžovatelka neuvedla, v jakém rozsahu usnesení městského soudu napadá, čeho se kasační stížností domáhá, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána a tento důvod skutkově a právně nekonkretizovala. Proto ji Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 23. 6. 2014, č. j. 2 Azs 100/2014 – 10, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení v tomto smyslu kasační stížnost doplnila. Stěžovatelka byla zároveň poučena, že nebude-li výzvě soudu ve stanovené lhůtě vyhověno, soud její kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 24. 6. 2014, lhůta pro odstranění vad podání tedy uplynula dne 24. 7. 2014. Stěžovatelka ani její zástupce však v této lhůtě ani později na výzvu v citovaném usnesení nijak nereagovali a kasační stížnost do dne vydání tohoto usnesení nedoplnili.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě stěžovatelka neodstranila vady podání ve smyslu § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s., je zde nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn a pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s §60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2014

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2014, sp. zn. 2 Azs 100/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies