10 Ads 173/2014 - 8

07. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Petra Mikeše a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: F. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2014, čj. 43 Ad 40/2014- 10,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobou podanou u Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhal přezkoumání blíže neurčeného rozhodnutí žalované. Jelikož žaloba neobsahovala zákonné náležitosti, krajský soud žalobce vyzval k odstranění jejích vad. Vzhledem k tomu, že žalobce ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, krajský soud žalobu v záhlaví označeným usnesením odmítl; odmítavé usnesení bylo žalobci doručeno v pátek dne 23. 5. 2014 (doručenka na č. l. 11 spisu městského soudu).

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti tomuto usnesení poštou kasační stížnost (označenou jako odvolání) datovanou dnem 9. 6. 2014 a k poštovní přepravě předanou dne 11. 6. 2014.

[3]

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.

[4]

Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl, neboť stěžovatel ji podal opožděně; lhůta k jejímu podání, jejíž zmeškání nemůže být prominuto (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.), marně uplynula v pátek 6. 6. 2014.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2014, sp. zn. 10 Ads 173/2014 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies