3 As 71/2014 - 27

06. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Praha 1, Lazarská 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2014, č. j. 30 Af 114/2013 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo žalobci (dále "stěžovatel") přiznáno částečné osvobození od soudních poplatků ve výši 80% a zároveň bylo rozhodnuto, že stěžovateli nebude pro řízení o jeho žalobě ustanoven zástupce.

Toto usnesení Krajského soudu v Brně napadl stěžovatel kasační stížností. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2014, č. j. 3 As 71/2014 - 7, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad kasační stížnosti, a to mimo jiné uvedením, čeho se domáhá, v souladu s rozhodovacími možnostmi Nejvyššího správního soudu, danými § 110 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s."). Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebudou-li nedostatky jeho podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

K odstranění vad a k doplnění kasační stížnosti byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení citovaného usnesení. Tato lhůta byla ještě prodloužena dalším usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2014, č. j. 3 As 71/2014 - 12, stěžovateli doručeným dne 23. 6. 2014, jímž byla stěžovateli uložena povinnost doplnit kasační stížnost a odstranit její vady ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto (dalšího) usnesení. Lhůta k odstranění vad kasační stížnosti tak uplynula dne 30. 6. 2014.

Stěžovatel sice na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2014, č. j. 3 As 71/2014 - 12, reagoval doplněním kasační stížnosti ze dne 5. 6. 2014, ani v tomto doplnění však neuvedl petit kasační stížnosti (tedy formulaci požadavku čeho se kasační stížností domáhá) do souladu s rozhodovacími možnostmi Nejvyššího správního soudu danými ustanovením § 110 s. ř. s., neboť se stále tímto petitem domáhal změny usnesení Krajského soudu v Brně, napadeného kasační stížností. Ve vztahu k nyní posuzované věci mohl stěžovatel toliko navrhnout, aby Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. kasační stížností napadené rozhodnutí krajského soudu zrušil. Změny rozhodnutí krajského soudu se však v řízení o kasační stížnosti domáhat nelze.

Stěžovatel tak přes výzvu soudu ani v prodloužené lhůtě stanovené mu k tomu soudem neodstranil vadu kasační stížností spočívající v tom, že kasační stížnost obsahovala takový žalobní návrh (petit), jehož realizace není v rozhodovacích možnostech Nejvyššího správního soudu daných ustanovením § 110 s. ř. s. Z uvedeného důvodu není možné v řízení o kasační stížnosti stěžovatele pokračovat.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek."

Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu § 120 s. ř. s.), dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2014

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2014, sp. zn. 3 As 71/2014 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies