Nao 297/2014 - 29

06. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: Ing. J. P., zastoupena Mgr. Radimem Vašendou, advokátem se sídlem Rožnovská 241, Frenštát pod Radhoštěm, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2012 čj. KUZL/58888/2012, sp. zn. KUSP/58888/2012/PŽÚ/Du, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 5. 2014, čj. 58 A 8/2013 - 51, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu JUDr. Radana Malíka, JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše vznesené žalobkyní v řízení vedenému Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 176/2014,

takto :

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Radan Malík, JUDr. Barbara Pořízková a JUDr. Petr Mikeš nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 176/2014.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 5. 2014, čj. 58 A 8/2013 - 51, zprostil advokáta JUDr. Milana Matulu povinnosti zastupovat žalobkyni a současně jí ustanovil nového zástupce z řad advokátů Mgr. Radima Vašendu.

[2]

Žalobkyně (stěžovatelka) napadla usnesení krajského soudu kasační stížností. Ta byla v souladu s rozvrhem práce Nejvyššího správního soudu přidělena k projednání a rozhodnutí devátému senátu ve složení JUDr. Radan Malík, JUDr. Barbara Pořízková a JUDr. Petr Mikeš. V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého z členů uvedeného senátu by senát mohl být doplněn podle pravidel uvedených v rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu Mgr. Danielou Zemanovou, JUDr. Zdeňkem Kühnem a JUDr. Miroslavem Výborným. Přípisem ze dne 11. 6. 2014, čj. 9 As 176/2014 - 20, byla stěžovatelka poučena o složení senátu a o možnosti namítnout podjatost jmenovaných soudců.

[3]

Podáním ze dne 18. 6. 2014 stěžovatelka vznesla námitku podjatosti vůči soudcům „JUDr. Radanu Malíkovi, JUDr. Barbaře Pořízkové, JUDr. Petru Mikešovi, Mgr. Daniele Zemanové, atd.“ Stěžovatelka uvedla, že v související věci již vznesla vůči jmenovaným soudcům námitku podjatosti, ale Nejvyšší správní soud se jí nijak nezabýval. Ve věcech vedených u krajského soudu pod sp. zn. 20 A 6/2014 a sp. zn. 58 A 8/2013 rozhodovala podjatá soudkyně JUDr. Jana Záviská a současně jí byl ustanoven zástupcem advokát Mgr. Radim Vašenda, který je úzce navázán na žalovaného. Aniž by Nejvyšší správní soud rozhodl o námitce podjatosti uvedených soudců Nejvyššího správního soudu, těmto soudcům jsou nadále přidělovány další související stěžovatelčiny spisy. Nejvyšší správní soud neřeší ani stěžovatelčiny dřívější kasační stížnosti proti Mgr. Radimu Vašendovi. Jak stěžovatelka dále uvedla, „zjevný naprostý chaos ze strany soudu, podivné projednávání věcí podjatými soudci a z toho vznikající nezákonná rozhodnutí“ mají za následek značné poškozování stěžovatelky v osobním životě, na jejím zdraví, v profesní i finanční sféře. Stěžovatelka dále odkázala na jednotlivá řízení, v nichž vystupuje jako účastnice řízení. Uzavřela, že nemá žádného advokáta, který by hájil její oprávněné zájmy a zastupoval ji v řízení před soudem. Proto by uvedení soudci měli být vyloučeni pro svůj poměr k projednávané věci.

[4]

Soudci devátého senátu k námitce podjatosti shodně uvedli, že k věci, účastníkům řízení ani jejich zástupcům nemají žádný vztah.

[5]

Námitka podjatosti byla postupem dle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu, který o ní uvážil následovně.

[6]

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. může účastník řízení uplatnit námitku podjatosti do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti soudce dozvěděl. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka podjatosti musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je podjatost dovozována.

[7]

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a ze závažných důvodů, které soudci reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, čj. Nao 19/2003 - 16).

[8]

Námitku podjatosti musí účastník řízení náležitě zdůvodnit a musí uvést konkrétní skutečnosti, z nichž tvrzenou podjatost dovozuje. Této povinnosti ovšem stěžovatelka nedostála. Neuvedla žádný relevantní důvod, pro který by soudci devátého senátu Nejvyššího správního soudu měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci projednávané pod sp. zn. 9 As 176/2014. Stěžovatelka opřela poněkud nekonkrétní námitku podjatosti o postup uvedených soudců v jiných dříve projednávaných věcech týkajících se stěžovatelky, zejména v tom smyslu, že dosud nebylo rozhodnuto o všech jejích podáních. K tomu Nejvyšší správní soud konstatuje, že postup soudců při rozhodování v jiných věcech dle § 8 odst. 1 věty třetí s. ř. s. nemůže být důvodem pro jejich vyloučení v právě řešené věci. Námitka podjatosti postavená na takovýchto skutečnostech proto není důvodná. Důvodem podjatosti a dokonce ani nezákonnosti nemůže být ani situace, kdy soud nejdříve rozhodne o vznesené námitce podjatosti a teprve poté přistoupí k meritornímu projednání věci. Právě opačný postup by byl v rozporu se zákonem i ústavně garantovaným právem stěžovatelky na zákonného soudce. O podjatosti soudců pak nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spise.

[9]

Stěžovatelka dále poukázala na to, že dosud nebylo rozhodnuto o její předchozí námitce podjatosti proti uvedeným soudcům devátého senátu. Nejvyšší správní soud však zjistil, že stěžovatelka žádnou dřívější námitku podjatosti vůči těmto soudcům neuplatnila.

[10]

Za situace, kdy rovněž dotčení soudci vyloučili existenci skutečností, jež by mohly být důvodem jejich podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Radan Malík, JUDr. Barbara Pořízková a JUDr. Petr Mikeš nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 176/2014.

[11]

O námitce podjatosti vznesené stěžovatelkou vůči soudkyni desátého senátu „Mgr. Daniele Zemanové, atd.“, Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval. Ačkoli může být devátý senát podle rozvrhu práce doplněn některým ze soudců desátého senátu, tedy i Mgr. Danielou Zemanovou, bylo by účelné se zabývat její možnou podjatostí jen za předpokladu, že by byl u soudců devátého senátu shledán důvod pro jejich vyloučení. Ten však Nejvyšší správní soud v dané věci neshledal. Za takové situace nemá význam se zabývat námitkou podjatosti směřující proti soudcům, kteří se nemají účastnit rozhodování ve věci (viz např. usnesení zdejšího soudu ze dne 14. 6. 2012, čj. Nao 44/2012 - 19).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. srpna 2014

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2014, sp. zn. Nao 297/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies