10 As 137/2014 - 36

31. 07. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Naděždy Řehákové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 30, v Praze 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad,se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, za účasti: Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 1. 11. 2010, čj. 117 966/2010-603, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 A 1/2011-114,

takto :

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2014, čj. 10 As 137/2014-24, se ruší .

Odůvodnění :

[1]

Dne 18. 6. 2014 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena blanketní kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 1. 11. 2010, čj. 117 966/2010-603.

[2]

Stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek společně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 1. 7. 2014, čj. 10 As 137/2014-16, vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhradila. Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 4. 7. 2014. Konec lhůty pro zaplacení soudního poplatku tudíž připadl na 11. 7. 2014.

[3]

Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 7. 2014, čj. 10 As 137/2014-24, řízení o kasační stížnosti dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zastavil. Současně rozhodl o nákladech řízení. Předmětné usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 23. 7. 2014.

[4]

Téhož dne stěžovatelka zaplatila soudní poplatek v plné výši.

[5]

Dle ustanovení § 9 odst. 7 věty první zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

[6]

Otázkou, kdy přesně nabývá usnesení právní moci, se Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 17. 4. 2008, čj. 5 Afs 1/2007-172 (dostupný na www.nssoud.cz), v němž dospěl k závěru, že rozhodnutí právní moci nabývá teprve uplynutím posledního okamžiku dne, v němž bylo doručeno.

[7]

Usnesení Nejvyššího správního ze dne 15. 7. 2014, čj. 10 As 137/2014-24, jímž bylo v dané věci zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku, tedy nabylo právní moci posledním okamžikem dne 23. 7. 2014. Před tímto okamžikem ovšem došlo k zaplacení soudního poplatku, neboť jej stěžovatelka uhradila ještě v průběhu dne 23. 7. 2014 hotovostní platbou na pokladně Nejvyššího správního soudu.

[8]

Jelikož v posuzované věci nastaly předpoklady pro postup podle ustanovení § 9 odst. 7, věty první, zákona o soudních poplatcích, Nejvyšší správní soud své usnesení ze dne 15. 7. 2014, čj. 10 As 137/2014-24, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. července 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 10 As 137/2014 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies