Vol 9/2004 - 9 - Volby do Senátu: neplatnost voleb

02. 12. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu České republiky se lze domáhat jen za podmínky, že je tvrzeno porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, nikoliv je-li tvrzena toliko nerovnost kandidátů spočívající v tom, že nezávislý kandidát musí mimo jiné k přihlášce k registraci připojit petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu [§ 61 odst. 2 písm. d) citovaného zákona], zatímco politická strana, politické hnutí nebo koalice takovou povinnost nemají.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 02.12.2004, čj. Vol 9/2004 - 9)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Petra Příhody, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci navrhovatele M. K., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem U Obecního domu 3, Praha 1, v řízení o návrhu o neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. - 6. 11. 2004 a 12. - 13. 11. 2004,

takto :

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatel podal u Nejvyššího správního soudu včas návrh, aby soud vyhlásil shora uvedené volby za neplatné. V návrhu se odvolal na § 87 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon č. 247/1995 Sb.“), a související právní normy. Tvrdí, že nebyl zajištěn rovný přístup jednotlivých kandidátů. Podle zákona č. 247/1995 Sb. může do Senátu kandidovat pouze ten, kdo jako náležitost přihlášky k registraci přiloží petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů, kteří na tuto petici musí mj. uvést rodné číslo. To je ovšem v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Kromě toho kandidát politické strany tuto povinnost nemá. Jsou zde tedy v rozporu dvě rovnocenné právní normy, přičemž každý občan logicky využije svého práva na ochranu svých osobních údajů, navíc údajů velmi snadno zneužitelných. Tím je ovšem de facto znemožněn rovný přístup nezávislých kandidátů oproti kandidátům politických stran a hnutí, čímž je vedle uvedených právních norem porušena i Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.

Návrh není důvodný.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát, a nebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb, nebo neplatnosti hlasování a nebo neplatnosti volby kandidáta.

V projednávané věci je zvláštním zákonem zákon č. 247/1995 Sb.; konkrétně jde o § 87 odst. 4, podle něhož návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel (obsah této legislativní zkratky je uveden v § 87 odst. 1), má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Podstatné je, že musí být tvrzeno porušení ustanovení „tohoto zákona“, tedy zákona č. 247/1995 Sb.

Navrhovateli je třeba dát za pravdu, že zákon č. 247/1995 Sb. požaduje, aby pro volby do Senátu k přihlášce k registraci nezávislý kandidát připojil mimo jiné petici podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (§ 61 odst. 2 písm. d/), a že politická strana, politické hnutí nebo koalice takovou povinnost nemají.

Navrhovatel však netvrdí porušení některého ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., které by mohlo být důvodem pro neplatnost voleb. Tvrdí, že důvodem pro neplatnost voleb má být nerovný přístup jednotlivých kandidátů, který spatřuje v povinnostech nezávislého kandidáta uvedených v § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. v porovnání s tím, že politická strana, politické hnutí nebo koalice uvedené povinnosti nemají. Spatřuje v tom porušení Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, aniž by konkretizoval, jaká jejich ustanovení by měla být porušena.

Návrh tedy není důvodný, protože netvrdí porušení zákona č. 247/1995 Sb., resp. některého jeho ustanovení jakodůvodu pro neplatnost voleb, a proto jej Nejvyšší správní soud zamítl.

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že vzhledem k povaze věci neaplikoval čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky, podle něhož, dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu. Soud totiž nespatřuje rozpor uvedených zákonů s ústavním pořádkem. Dodává se, že obdobnou podmínku, jakou stanovuje § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., obsahuje § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, podle něhož je podmínkou registrace politické strany nebo politického hnutí, aby k návrhu na registraci byla připojena petice alespoň 1000 občanů požadujících, aby strana nebo hnutí vznikly. K podpisu pod peticí musí občan uvést své jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. 12. 2004

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2004, sp. zn. Vol 9/2004 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies