Konf 48/2011 - 10 - Kompetenční spory: platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací

20. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

I. Služba programového zabezpečení elektronických plateb není službou elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
II. Osoba nezapsaná v elektronické evidenci podnikatelů vedené Českým telekomunikačním úřadem není osobou oprávněnou podnikat ve smyslu § 13 a § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a není proto také poskytovatelem služeb elektronických komunikací ve smyslu tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.09.2011, čj. Konf 48/2011 - 10)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žižkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), IČ 70106975, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 8 a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 129 EC 75/2009, o zaplacení částky 17 850 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Global Payments Europe, s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, Praha 10, IČ 27088936, zastoupené JUDr. Jindřichem Vítkem, advokátem se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 1, adresa pro doručování Praha 7, Jankovcova 1518/2, a žalované Eurosite CZ s.r.o. se sídlem Pobřežní 16/18, Praha 8, IČ 27651401,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 17 850 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 129 EC 75/2009, je soud.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 25. 11. 2010, čj. 129 EC 75/2009 - 39, se zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 23. 5. 2011 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 129 EC 75/2009.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně Global Payments Europe, s.r.o. podala dne 21. 12. 2009 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, ve kterém se domáhala, aby soud uložil žalované povinnost zaplatit jí částku 17 850 Kč včetně úroku z prodlení ve výši 18,25 % ročně z této částky od 23. 4. 2008 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 13 378,60 Kč. Uvedla, že „dne 11. 4. 2007 uzavřela s žalovanou smlouvu č. 31/042/5200/2007 o zabezpečení elektronických plateb po internetu (služba Pay MUZO)“, kde se žalovaná zavázala zaplatit jí za poskytnuté služby jednorázový poplatek ve výši 13 200 Kč bez DPH a měsíční provozní poplatek ve výši 150 Kč bez DPH. Žalovaná svůj dluh ani částečně neuhradila. Obvodní soud pro Prahu 8 (dále také jen „obvodní soud“) - poté, co usnesením ze dne 8. 9. 2010, čj. 129 EC 75/2009 - 37, zrušil elektronický platební rozkaz ze dne 21. 4. 2010, čj. 129 EC 75/2009 - 31, který se nepodařilo žalované doručit do vlastních rukou - usnesením ze dne 25. 11. 2010, čj. 129 EC 75/2009 - 39, řízení zastavil (výrok I.) a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.) a že soudní poplatek ve výši 360 Kč bude vrácen žalobkyni (výrok IV.). Obvodní soud dospěl k závěru, že „podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě“; že „podle § 7 odst. 1 písm. b) ZEK komunikačními činnostmi jsou mj. poskytování služeb elektronických komunikací“; že „podle § 2 písm. a) ZEK se pro účely tohoto zákona účastníkem rozumí každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb“; že „pravomoc soudu v dané věci není dána“, neboť „žalobkyně jako poskytovatel služeb elektronických komunikací požaduje zaplacení smluvní ceny za tyto poskytnuté služby“; že „spor vychází ze ZEK“ a že proto „pravomoc k projednání této věci má Český telekomunikační úřad“. Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Má za to, že není příslušným orgánem k rozhodnutí, neboť „žalobkyně není osobou vykonávající komunikační činnost dle § 7 zákona o elektronických komunikacích“; že „žalobkyně neposkytovala žalované služby elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, nýbrž jí poskytovala pouze služby programového zabezpečení elektronických plateb“; že „žalovaná není v postavení účastníka služeb elektronických komunikací“; že se proto „nemůže jednat o porušení povinnosti uložené zákonem o elektronických komunikacích“ a že spor „není sporem o zaplacení ceny za poskytnutou službu elektronických komunikací za porušení povinnosti stanovené § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích“ ale sporem „ze soukromoprávního vztahu“, k jehož rozhodování „má pravomoc Obvodní soud pro Prahu 8“.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalované rozhodnout soud nebo navrhovatel. Nezbytné pro řešení této otázky je tedy zjištění, zda žalobkyně, která se po žalované domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora uvedených žalobních tvrzení s odkazem na smlouvu o zabezpečení elektronických plateb po internetu ze dne 11. 4. 2007, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o elektronických komunikacích jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Službou elektronických komunikací je podle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Zvláštní senát sdílí názor navrhovatelky, že žalobkyně neposkytovala žalované služby elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, nýbrž jí poskytovala pouze služby programového zabezpečení elektronických plateb (viz k tomu článek I. smlouvy ze dne 11. 4. 2007). Navíc žalobkyně není zapsána v evidenci podnikatelů vedené Českým telekomunikačním úřadem, není tedy osobou oprávněnou podnikat ve smyslu zákona o elektronických komunikacích (§ 13 a 14 zákona o elektronických komunikacích) a není proto – také z tohoto důvodu - poskytovatelem služeb elektronických komunikací ve smyslu citovaného zákona. Za daného skutkového stavu věci tudíž nelze dovodit, že by žalobkyně byla osobou vykonávající komunikační služby ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a že by vzniklý spor mezi ní a žalovanou měl rozhodovat Český telekomunikační úřad.

Zvláštní senát z uvedených důvodů proto vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zvláštní senát zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 a odstranil tak překážku věci rozhodnuté. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 8 pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. září 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. Konf 48/2011 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies