5 As 15/2005 - Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

27. 02. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Usnesení krajského soudu, kterým byl žalobce vyzván k úhradě soudního poplatku, je rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.]; kasační stížnost proti němu je nepřípustná.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.02.2006, čj. 5 As 15/2005)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobců: a) R. K., b) Ing. Z. K., zastoupených JUDr. Jiřím Mazalem, advokátem se sídlem AK Národní svobody 26, Písek, proti žalovanému: Krajský úřad – Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobců – stěžovatelů proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 11. 2004, č. j. 10 Ca 237/2004 - 14a,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 26. 11. 2004 se žalobci R. K. a Ing. Z. K. domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2004, č. j. KUJCK/28252.1/04/ODSH-Ho-OŘ. Usnesením krajského soudu byli žalobci vyzváni k úhradě soudního poplatku ve výši 2000 Kč, a to každý z nich (usnesení č. j. 10 Ca 237/2004 - 14a a č. j. 10 Ca 237/2004 - 14b, ze dne 29. 11. 2004). Protože žádný z žalobců ve stanovené lhůtě poplatek neuhradil, soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil. Proti tomuto usnesení o zastavení řízení č. j. 10 Ca 237/2004 - 16 ze dne 8. 12. 2004 podal stěžovatel rovněž kasační stížnost, která je vedena pod sp. zn. 5 As 2/2006.

Kasační stížností se stěžovatelé domáhají zrušení usnesení krajského soudu, kterým byla vyzvána k úhradě soudního poplatku i žalobkyně R. K.

Nejvyšší správní soud v dané věci konstatuje, že podání kasační stížnosti právní úprava obecně připouští proti každému rozhodnutí krajského soudu vydanému ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, anebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení rozhodnutí soudu, není-li v zákoně stanoveno jinak. Jinak zákon č. 151/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) stanoví v ust. § 104, kde připouští výjimky z jinak platné zásady přípustnosti kasační stížnosti (viz ust. § 103 s. ř. s.)

Podle ust. § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, nemající vliv na rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí, u nichž odnětí možnosti brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nikterak nezkracuje. Takovým usnesením je i usnesení, jimž byla stěžovatelka (resp. žalobci) vyzvána k úhradě soudního poplatku. Zastavil-li soud v důsledku nesplnění poplatkové povinnosti ve věci řízení, je zachována možnost obrany proti rozhodnutí o zastavení řízení formou přípustné kasační stížnosti. Této možnosti ostatně žalobce Ing. Z. K. využil, a to i přesto, že následně krajský soud usnesením ze dne 17. 12. 2004, č. j. 10 Ca 237/2004 - 21 rozhodnutí o zastavení řízení pro naplnění podmínek dle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zrušil.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost podaná proti usnesení – výzvě k úhradě soudního poplatku je ve smyslu ust. § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než ji odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 5, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 5 As 15/2005, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies