Konf 1/2003 - 32 - Kompetenční spory mezi soudy a správními orgány: podmínky řízení

27. 04. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zastavil-li soud, rozhodující v občanském soudním řízení, řízení o žalobě s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena správnímu orgánu, a správní orgán postoupený spis soudu pouze vrátil přípisem s vyjádřením záporného stanoviska o své pravomoci, aniž však podal návrh zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, není soud, který o zastavení řízení a postoupení věci rozhodl, legitimován k podání návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu zvláštnímu senátu. V takovém případě by však mohl podat takový návrh správní orgán nebo některý z účastníků původního řízení před soudem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.04.2004, čj. Konf 1/2003 - 32)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 4 na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Českou správou sociálního zabezpečení v Praze, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 300/98, o potvrzení pro účely důchodového pojištění, za účasti žalobce: V. S., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, se sídlem Soudní 988, 140 57 Praha 4,

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 28. prosince 2000 navrhl Obvodní soud pro Prahu 4, aby soud rozhodl ve sporu o pravomoc (kompetenčním sporu) podle ustanovení § 8a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), v tehdejším znění, ve věci v záhlaví označené. Navrhovatel ve svém podání uvedl, že dne 18. ledna 1999 vydal usnesení, čj. 20 C 300/98-15, kterým zastavil řízení v záhlaví uvedené věci s tím, že po právní moci bude věc postoupena České správě sociálního zabezpečení. Právní moc nastala 2. března 1999. Poté byl spis uvedenému orgánu postoupen, ale byl opětovně vrácen. Ze sdělení České správy sociálního zabezpečení se pak podává, že se tento orgán nepovažuje za účastníka řízení. Na závěr navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru jde o případ negativního kompetenčního konfliktu mezi soudem a touto správou.

Vrchní soud v Praze v řízení o sporu o pravomoc přípisem ze dne 1. 8. 2001 vyzval Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, aby se k podanému návrhu vyjádřila, resp. sama podala návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc ve smyslu § 8a o. s. ř. Tento návrh však ze strany České správy sociálního zabezpečení v Praze nebyl podán. Dne 1. ledna 2003 nabyl účinnost zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze vzniklý spor o pravomoc nerozhodl do dne účinnosti tohoto zákona řízení ve smyslu § 6 zákona č. 131/2002 Sb., převzal k dokončení podle tohoto zákona zvláštní senát. Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž může věc projednat a o ní rozhodnout. Kompetenčním sporem, a to kladným, je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí.

Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků obě jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí. Podle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že pokud se týká kladných kompetenčních konfliktů, jsou oprávněni podat návrh na zahájení řízení obě strany, popřípadě kterýkoliv z účastníků řízení ve věci. V případě projednávaného záporného kompetenčního konfliktu ovšem jedna ze stran (obvodní soud) již vyjádřila své autoritativní stanovisko ke kompetenčnímu sporu ve formě rozhodnutí, jímž svoji pravomoc popřela; řízení tedy obvodní soud zastavil. Nastalý procesní stav se promítne i v otázce oprávnění této strany podat ve věci návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu se závěrem, že v takovémto případě k tomuto návrhu oprávněna není. Je proto třeba konstatovat, že návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu v tomto případě může podat toliko  druhá strana sporu o pravomoc, případně kterýkoliv z účastníků řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. To se dosud nestalo. Návrh podaný obvodním soudem byl tedy podán osobou k tomu neoprávněnou. Proto zvláštní senát v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ve spojení s § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního, návrh Obvodního soudu pro Prahu 4 odmítl. 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. dubna 2004

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. Konf 1/2003 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies