3 Ads 37/2004 - Řízení před soudem: nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti

25. 11. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí (zde: proti usnesení o přerušení řízení) je přípustná kasační stížnost, nemůže založit její přípustnost.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2004, čj. 3 Ads 37/2004)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Dr. E. Beneše 14a, Šumperk, proti žalované mu Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2004, čj. OSV-196/04/SD-4/KR, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 5/2004, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2004, čj. 38 Cad 5/2004 - 14,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky Mgr. Pavly Frodlové se určuje částkou 650 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 2. 2004, čj. OSV-196/04/SD-4/KR, byl změněn výrok rozhodnutí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 22. 12. 2003, čj. soc/4997/552/2003/Dv, tak, že byla zamítnuta žádost žalobce (dále též „stěžovatel“) o poskytnutí dávky sociální péče.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2004, čj. 38 Cad 5/2004 - 14, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že Krajskému soudu v Ostravě je z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům, které nebylo dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. o přerušení řízení. Žalobce byl Krajským soudem v Ostravě poučen o možnosti podání kasační stížnosti. Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Soud prvního stupně poté stěžovateli ustanovil zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti, která na výzvu soudu kasační stížnost stručně doplnila.

Nejvyšší správní soud považuje v prvé řadě za nutné konstatovat, že Krajský soud v Ostravě poskytl stěžovateli nesprávné poučení o tom, že proti rozhodnutí o přerušení řízení je přípustná kasační stížnost. Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná. V ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Nesprávné poučení soudu prvního stupně o tom, že kasační stížnost je přípustná, přípustnost kasační stížnosti nezakládá. Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta. Stěžovateli byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 2 x 250 Kč za dva úkony právní služby – převzetí a příprava věci a sepsání doplnění kasační stížnosti ze dne 14. 7. 2004 a 2 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 650 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2004

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, sp. zn. 3 Ads 37/2004, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies