3 Azs 219/2005 - Řízení před soudem: obnova Řízení

01. 09. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Z ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario vyplývá, že návrh na obnovu řízení proti rozhodnutí soudu vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci azylu není přípustný; takový návrh soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 01.09.2005, čj. 3 Azs 219/2005)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobců a) E D., b) nezl. A. D., zastoupeného žalobkyní ad a) jako svou zákonnou zástupkyní, oba zastoupeni JUDr. Miroslavou Kohoutovou, advokátkou se sídlem Milešovská 6, Praha 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o návrhu na obnovu řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Az 29/2003, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Az 25/2004, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2004, č. j. 7 Az 25/2004 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Návrhem ze dne 18. 5. 2004 se žalobci (dále též „stěžovatelé“) domáhali obnovy řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Az 29/2003, v rámci něhož bylo přezkoumáváno rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2002, čj. OAM-3099/VL-11-P16-2000. Řízení o této žalobě však bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2003, č. j. 7 Az 29/2003 - 26, zastaveno podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), neboť nebylo možné zjistit místo pobytu žalobců po dobu delší devadesáti dnů a tato skutečnost současně bránila rozhodnutí ve věci. Městský soud v Praze uvedl, že podle § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozhodnutí vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a hnutí, a proto návrh na obnovu výše uvedeného řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu jako nepřípustný odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Ve včasné a ve lhůtě doplněné kasační stížnosti stěžovatelé uvedli, že je dán důvod pro obnovu řízení, neboť stěžovatelé se nemohli zúčastnit původního řízení, protože byli v důsledku nesprávného postupu Policie ČR zkráceni na svých právech a výsledek obnoveného řízení pro ně může být příznivější. Podle stěžovatelů soud vycházel ze zpráv Policie ČR o tom, že se hlídce Policie ČR nepodařilo doručit písemnosti Městského soudu v Praze, neboť na udané adrese – S. 6, P. 5 – nikoho nezastihla. Přitom stěžovatelé byli od 6. 8. 2001 hlášeni na stejné adrese, změna adresy u nich nenastala a proto ji ani nenahlásili. Přesto ze zprávy Policie ČR vyplývá, že od majitele domu pana M. H. bylo zjištěno, že stěžovatelé nejsou v domě známi a že tam nebydlí. Tato zpráva není podle stěžovatelů pravdivá, neboť vlastníkem nemovitosti je společnost U. G., s. r. o. a nikoliv uvedená fyzická osoba. V důsledku nezákonného postupu Policie ČR se stěžovatelé cítí být zkráceni na právech účastníků řízení. Proto stěžovatelé navrhují, aby usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2003, č. j. 7 Az 29/2003 - 26, bylo zrušeno a aby bylo pokračováno v původním řízení ve věci sp. zn. 7 Az 29/2003 s tím, že žaloba bude mít odkladný účinek. Současně stěžovatelé požádali o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Žalovaný navrhl zamítnutí kasační stížnosti a nepřiznání odkladného účinku.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatelé v ní namítají důvod odpovídající § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a jejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

Důvod podané kasační stížnosti je vymezen v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., kasační stížnost byla tedy podána z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na obnovu řízení. Návrh na obnovu řízení je mimořádným opravným prostředkem, který umožňuje překonat překážku rei iudicatae a znovu rozhodnout ve věci. Jeho cílem je odstranit nedostatky ve skutkových zjištěních, jež vyšly najevo až po právní moci rozhodnutí. Ve správním soudnictví je podle § 114 odst. 1 s. ř. s. obnova řízení přípustná jen proti rozhodnutí vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a hnutí. Nejvyšší správní soud konstatuje, že Městský soud v Praze postupoval správně, pokud návrh na obnovu řízení odmítl jako nepřípustný, neboť z citovaného ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario vyplývá, že obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu; právě obnovy takového řízení se přitom stěžovatelé domáhali. Proto Městský soud v Praze nepochybil, když návrh na obnovu takového řízení odmítl jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 114 odst. 1 s. ř. s. Pro úplnost Nejvyšší správní soud konstatuje, že tvrzení z této kasační stížnosti mohli stěžovatelé uplatnit v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2003, č. j. 7 Az 29/2003 - 26; kasační stížnost stěžovatelů směřující proti tomuto usnesení však byla podána opožděně a byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2005, č. j. 3 Azs 151/2005 - 56, odmítnuta. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Za této procesní situace, kdy Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl neprodleně po jejím obdržení a po nezbytném poučení účastníků řízení o složení senátu, se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s., neboť neúspěšným žalobcům náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému v souvislosti s řízením o kasační stížnosti žalobců žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. září 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátuNEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD 657 40 Brno, Masarykova 31 telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361 e-mail: podatelna@nssoud.cz

Městský soud v Praze pracoviště Hybernská Hybernská 18 111 21 Praha 1

V Brně dne 15. 9. 2005 č. j. 3 Azs 219/2005 – 55

Věc: Žalobci: a) Elena Demcenco, nar. 6. 11. 1972, e.č. V016716, b) nezl. Artur Demcenco, nar. 12. 9. 1995, e.č. V016717, oba státní příslušnost Moldavská republika, zastoupeni advokátkou JUDr. Miroslavou Kohoutovou, Milešovská 6, Praha 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2004, č. j. 7 Az 25/2004 – 22

Ve shora uvedené věci vracím spis Vašeho soudu sp. zn. 7 Az 25/2004 spolu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti v potřebném počtu stejnopisů. Rozhodnutí doručte účastníkům řízení.

JUDr. Marie Součková, v. r . předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Alena Horychová

Přílohy: spis MěS sp. zn. 7 Az 25/2004 5x stejnopis rozsudku NSS č. j. 3 Azs 219/2005 - 51

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 3 Azs 219/2005, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies