Konf 37/2006 - 31 - Kompetenční spory: pojem sporu; pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem

20. 03. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Pokud správní soud odmítl žalobu pro nedostatek pravomoci a následně okresní soud nepopřel svou pravomoc ve věci samé, avšak odmítl žalobu projednat z důvodů, že brojí pouze proti nákladům řízení před správním orgánem, kompetenční spor tu nevznikl (§ 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů). Výrok o nákladech řízení je akcesorickým výrokem k výroku ve věci samé a nelze požadovat, aby o tomto výroku bylo rozhodováno samostatně a nezávisle v jiném druhu řízení, než ve kterém je rozhodováno o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.03.2007, čj. Konf 37/2006 - 31)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, v právní věci žalobkyně T-M. C. R., a. s., zastoupené Mgr. Martinem Benešem, proti žalovanému P. H., o žalobě podle § 244 a násl. o. s. ř., ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 26 Co 360/2006, o návrhu žalobkyně na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Městským soudem v Praze na straně jedné a Okresním soudem v Trutnově a Krajským soudem v Hradci Králové na straně druhé

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 13. 10. 2006 se žalobkyně jako navrhovatelka domáhala u zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, aby tento senát rozhodl spor o pravomoc, podle návrhového tvrzení vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Městským soudem v Praze ve věci vedené u Krajského soudu v Králové pod sp. zn. 26 Co 360/2006 (v prvním stupni vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 147/2006). V návrhu vylíčila navrhovatelka dosavadní průběh správních a soudních řízení ve věci. Dne 21. 4. 2004 vydal Český telekomunikační úřad rozhodnutí čj. 167179/2002-636- XII, v němž zamítl návrh navrhovatelky na uložení povinnosti žalovanému uhradit dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby a současně uložil navrhovatelce zaplatit znalečné ve výši 5060 Kč za znalecký posudek ve věci posouzení pravosti podpisu žalovaného. K odvolání navrhovatelky do výroku rozhodnutí o nákladech řízení vydal dne 3. 8. 2004 předseda Českého telekomunikačního úřadu rozhodnutí čj. 15884/2004-603, jímž rozhodnutí I. stupně potvrdil.

Navrhovatelka poté podala žalobu podle § 65 a násl. s. ř. s., v rozsahu výroku o nákladech řízení před správním orgánem k Městskému soudu v Praze, který ji dne 31. 3. 2006 odmítl s tím, že výrok o nákladech řízení před správním orgánem je akcesorický k vlastnímu výroku ve věci samé, který je soukromoprávní povahy, a rozhodovat o něm tudíž přísluší soudům podle částí páté o. s. ř.

Navrhovatelka proto podala žalobu podle části páté o. s. ř. k Okresnímu soudu v Trutnově, který ji usnesením ze dne 13. 6. 2006 čj. 5 C 147/2006-24 odmítl. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že věc sama je skutečně věcí soukromoprávní povahy a žaloba byla podána včas. Podle části páté však soudu nepřísluší pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem, resp. tato pravomoc je soudu dána pouze v případě, kdy rozsudek alespoň zčásti nahrazuje rozhodnutí správního orgánu, nebo pokud takové rozhodnutí alespoň zčásti pozbývá účinnosti. Současně okresní soud uvedl, že navrhovatelka nenapadla řádným opravným prostředkem rozhodnutí správního orgánu ve věci samé (pouze výrok o nákladech řízení); proto nejsou splněny podmínky řízení a žaloba je nepřípustná.

Krajský soud v Hradci Králové pak rozhodnutí okresního soudu potvrdil k odvolání navrhovatelky usnesením ze dne 29. 8. 2006, čj. 26 Co 360/2004-44.

Navrhovatelka poté podala návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí kompetenčního sporu, který zdůvodnila tím, že v dané věci vznikl kompetenční spor, neboť kompetenčním sporem je též spor, v němž strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Navrhovatelka se dále domnívá, že věc by měly rozhodovat soudy ve správním soudnictví, neboť v dané věci jde o dva spory – spor mezi navrhovatelkou a žalovaným, který je povahy soukromoprávní, a spor mezi navrhovatelkou a Českým telekomunikačním úřadem o náklady správního řízení, který je povahy veřejnoprávní.

Zvláštní senát návrh odmítl, neboť kompetenční spor v daném případě nevznikl. Z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní). Městský soud v Praze rozhodl, že předmětnou věc nenáleží přezkoumávat soudům ve správním soudnictví, a odkázal navrhovatelku na občanské soudní řízení. Okresní soud v Trutnově, třebaže návrh odmítl, nevyslovil, že by žalovaná věc nebyla věcí soukromého práva. Svou pravomoc tedy nepopřel, a naopak se postavil na stanovisko, že spor o zaplacení nákladů řízení je soukromoprávní povahy, odmítl však svou pravomoc vykonat z jiných důvodů.

Za situace, kdy neexistují ani strany sporu ani samotný spor o pravomoc, je návrh nepřípustný. Odpověď na otázku kompetenční výluky v řízení podle části páté o. s. ř., kterou okresní i krajský soud zmiňují a jež se týká jejich názoru, že o nákladech řízení před správním orgánem (jako o procesní otázce) jsou soudy podle části páté o. s. ř. oprávněny rozhodovat jen v určitých zákonem stanovených případech, musí zodpovědět tyto soudy. Návrh podaný navrhovatelkou byl proto ze shora uvedených důvodů odmítnut pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. března 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. Konf 37/2006 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies