9 As 148/2012 - 13

16. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: N. G., zast. Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín I., proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 2012, č. j. CPR-11509/ČJ-2011- 9CPR-V243, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 8. 2012, č. j. 78 A 7/2012 - 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajskému soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) byla dne 11. 9. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení, kterým krajský soud pro opožděnost odmítl žalobu stěžovatele směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 2012, č. j. CPR-11509/ČJ-2011-9CPR-V243. Krajský soud v souladu s ustanovením § 106 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost předal Nejvyššímu správnímu soudu, který ji obdržel dne 9. 10. 2012.

V kasační stížnosti stěžovatel pouze označil napadené rozhodnutí krajského soudu a dále uvedl, že kasační stížnost bude podrobně odůvodněna ve lhůtě jednoho měsíce.

Dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně.

Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k tomu, že z kasační stížnosti nejsou patrné důvody, z jakých stěžovatel usnesení krajského soudu napadá, byl usnesením zdejšího soudu ze dne 12. 10. 2012, č. j. 9 As 148/2012 - 8, vyzván, aby tyto důvody doplnil ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Výše zmíněné usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce do datové schránky dne 12. 10. 2012. Na uvedenou výzvu stěžovatel ke dni vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti žádným způsobem nereagoval.

Na základě výše uvedeného zdejší soud dospěl k závěru, že kasační stížnost nebyla doplněna o důvody, z jakých bylo usnesení krajského soudu napadeno, a tento nedostatek bránící jejímu projednání nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn. Z tohoto důvodu zdejší soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2012, sp. zn. 9 As 148/2012 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies