Vol 5/2012 - 10

13. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatelky: Ing. M. Ž., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, o volební stížnosti,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatelka podáním ze dne 25. 10. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 10. 2012, napadala průběh voleb do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 12., 13., 19. a 20. října 2012, a uvedla, že podává tímto stížnost na uvedené volby, ve volebním obvodu č. 77 Vsetín.

V předmětném podání navrhovatelka pouze poukázala na to, že se domnívá, že „získané hlasy pana Čunka jsou díky slovům pana RNDr. Nečase o tom, jak parlament může všechno, jako např. proměnit ženu v muže, atd. Dále je to zásluhou úniku informací ze zdravotní dokumentace ….“.

Podle ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice, nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Návrh na neplatnost voleb může dle odst. 4 cit. ustanovení podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovatelka musí v návrhu označit, jakého rozhodnutí se domáhá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Protože tento návrh trpěl nedostatky, které bránily jeho věcnému projednání, soud navrhovatelku poučil o náležitostech návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta, a podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ji usnesením ze dne 31. 10. 2012, č. j. Vol 5/2012 - 3, vyzval k odstranění vad podání. Současně stěžovatelku také poučil, že nebudou-li vady podání odstraněny ve lhůtě tří dnů od doručení této výzvy (poslední den lhůty musí být odstranění vad doručeno soudu), nebude pro tento nedostatek možno v řízení pokračovat a soud podání odmítne.

Předmětné usnesení navrhovatelka převzala dne 5. 11. 2012, a na výzvu reagovala podáním ze dne 6. 11. 2012. Nicméně k podstatě svého návrhu, tj. stížnost na volby do Senátu ve volebním obvodu č. 77 Vsetín, se nikterak blíže nevyjádřila. Ve svém doplňujícím podání zejména uvedla: „K osobě pana RNDr. Nečase pouze uvádím, jak před časem i s panem profesorem Klausem na půdě ÚS přesvědčovali jeho předsedu, aby byl zrušen Ústavní soud. S obdivem a úctou k předsedovi Ústavního soudu panu JUDr. Rycheckému jsem sledovala, jak nekompromisně bránil práva lidu.“ Dále uvedla, že se podobným tlakům ze strany úředníků brání od r. 2002 ve věci celoživotních úspor svého otce, uložených v České spořitelně. Návazně uvedla: „Co se týká úniku informací ze zdravotní dokumentace, přesněji ztráta dokumentů, tak ze strany paní MUDr. D. nelze nadále uvádět nepravdivé informace o osobě navrhovatelky.“ Své doplnění návrhu pak uzavřela konstatováním: „Domnívám se, že volební výsledky nějakého pana Čunka, který navíc ani nepatří k elitám zdejšího regionu, cituji pouze ze zdejšího tisku koncem října, bezprostředně ovlivnily výsledky v jeho prospěch.“

V návrhu tak není ani po jeho doplnění uvedeno, jakého rozhodnutí se navrhovatelka domáhá, v návrhu také nejsou uváděny žádné relevantní konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Je tak zjevné, že podání navrhovatelky není v této po době jako volební stížnost věcně projednatelné.

Návrh nemá předepsané obsahové náležitosti, tento nedostatek nebyl přes výslovnou výzvu soudu s náležitým poučením odstraněn, a v řízení proto nelze pokračovat.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. 1istopadu 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. Vol 5/2012 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies