7 As 137/2012 - 15

08. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: M. M., proti žalované: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 20, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2011, č. j. 57 Co 347/2011 – 63,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2011, č. j. 57 Co 347/2011 – 63, vydanému v řízení o žalobě o náhradu škody, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2011, č. j. 24 C 214/2010 - 44 o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Stěžovatelka v kasační stížnosti brojí proti tomuto usnesení a namítá, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Podle ust. § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí.

Je nepochybné, že napadené usnesení krajského soudu je rozhodnutím v občanském soudním řízení, ve kterém podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Protože se v dané věci jedná o soukromoprávní spor o náhradu škody, není dána pravomoc Nejvyššího správního soudu rozhodnout o kasační stížnosti, neboť podle ust. § 2 s. ř. s. soudy poskytují ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanovených tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatelky směřuje proti usnesení krajského soudu v občanskoprávním sporu, jedná se o nepřípustnou kasační stížnost a Nejvyšší správní soud ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.
O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 As 137/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies