7 Afs 86/2012 - 16

08. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: SunEnergy, s. r. o., se sídlem Alšova 976/13, Znojmo, zastoupena Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou zaměstnanou v Advokátní kanceláři Šikola a partneři, s. r. o., se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, za účasti osoby zúčastněné na řízení: E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupena JUDr. Vojtěchem Augustinem, advokátem se sídlem Senovážné nám. 2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 6. 9. 2012, č. j. 10 Af 177/2011 - 30,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkynii se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným rozsudkem ze dne 6. 9. 2012, č. j. 10 Af 177/2011 – 30, zamítl žalobu společnosti SunEnergy, s. r. o. (dále jen „žalobkyně“), kterou se tato žalobkyně domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 15. 9. 2011, č. j. 4154/11-1200, jímž byla zamítnuta odvolání žalobkyně proti rozhodnutím Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2011, č. j. 336720/11/077910302673, č. j. 336760/11/077910302673 a č. j. 336653/11/077910302673, a současně potvrzena tato rozhodnutí, kterými byly zamítnuty stížnosti žalobkyně na postup plátce daně podle § 7e a § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a vrácení věci k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dne 16. 10. 2012 včasnou kasační stížnost, kterou se domáhala u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen uvedený rozsudek krajského soudu, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním datovaným dnem 1. 11. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 2. 11. 2012, vzala žalobkyně svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Jelikož projev vůle žalobkyně (SunEnergy, s. r. o.), kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle ustanovení 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Jelikož řízení o kasační stížnosti žalobkyně bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno ještě před prvním jednáním, rozhodl tento soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti, sníženého o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tedy ve výši 4.000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Afs 86/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies