3 Ads 81/2012 - 19

07. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: K. Z., zastoupeného JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou se sídlem Wenzigova 5, Praha 2, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 7. 2011, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2012, č. j. 42 Ad 138/2011 – 67,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci nároku na invalidní důchod. Ve svém podání žalobce pouze uvedl, že s uvedeným rozsudkem nesouhlasí a požádal soud, aby mu byla jako zástupkyně pro řízení ustanovena advokátka JUDr. Irena Slavíková.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobci byla usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2. 1. 2012, č. j. 42 Ad 138/2011 – 42 ustanovena jako zástupkyně pro řízení ve věci advokátka JUDr. Irena Slavíková. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s., věty poslední, zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 8. 8. 2012, č. j. 3 Ads 81/2012 - 8 vyzval Nejvyšší správní soud žalobce, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil náležitosti kasační stížnosti o  důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a o návrh výroku rozsudku. Zároveň ho poučil o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo doručeno zástupkyni žalobce dne 10. 8. 2012. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne jeho rozhodnutí.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Definice důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. patří k základním náležitostem kasační stížnosti, bez nich nemá Nejvyšší správní soud vymezen rozsah své přezkumné činnosti a nemůže meritorně rozhodnout ve věci. Uvedený nedostatek tedy brání pokračování v řízení. Vzhledem k tomu, že ho žalobce na výzvu soudu neodstranil, i když byl o následcích poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Ustanovená advokátka neučinila v řízení o kasační stížnosti žádný úkon, soud proto o její odměně nerozhodoval.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. listopadu 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 3 Ads 81/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies