6 Azs 26/2012 - 29

07. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: T. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 6. 2011, č. j. OAM-632/VL-07- HA03-R2-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2012, č. j. 32 Az 21/2011 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 6. 2012 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) ze dne 19. 6. 2012, proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2012, č. j. 32 Az 21/2011 - 36, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 23. 6. 2011, č. j. OAM- 632/VL-07-HA03-R2-2008, jímž jí nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. § 12, § 12, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“).

Podáním ze dne 19. 6. 2012 stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce z důvodu své nemajetnosti. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelce zaslal Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a vyzval ji, aby jej vyplnila ve lhůtě 10 dnů. Tento přípis byl stěžovatelce doručen dle dodejky dne 31. 7. 2012. Na přípis stěžovatelka však ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem nereagovala a nedoložila, jaké jsou její aktuální majetkové poměry.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 9. 2012, č. j. 6 Azs 26/2012 - 14, jež bylo stěžovatelce doručeno 26. 9. 2012 a tímto dnem nabylo právní moci, zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení advokáta (bod I. výroku). Dále ji tímto usnesením vyzval, aby Nejvyššímu správnímu soudu doložila splnění podmínky stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a předložila ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (bod III. výroku). Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 26. 9. 2012, jak je výše uvedeno. Lhůta ke splnění povinnosti marně uplynula dnem 11. 10. 2012. Současně soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení, tj. aby uvedla důvod podání kasační stížnosti v souladu s ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a tento důvod skutkově a právně konkretizovala (bod II. výroku). Lhůta ke splnění této povinnosti marně uplynula dnem 26. 10. 2012. Stěžovatelka byla řádně poučena o následcích nesplnění povinnosti. Na výzvu soudu stěžovatelka ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagovala.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití ustanovení § 120 s. ř. s./ kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. listopadu 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 6 Azs 26/2012 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies