3 Azs 46/2012 - 16

07. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: L. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 1. 2012, č. j. OAM-33/ZA-ZA06-K03-2011, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 7. 2012, č.j. 63 Az 2/2012 - 34,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností doručenou osobně na podatelnu Nejvyššího správního soudu dne 17. 9. 2012 napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci neudělení mezinárodní ochrany. Téhož dne požádala rovněž o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 63 Az 2/2012 Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobkyně ve své žalobě proti rozhodnutí správního orgánu udala ve smyslu § 37 odst. 3 s. ř. s. jako doručnou adresu Pobytové středisko Havířov - Dolní Suchá. V průběhu řízení o žalobě žádnou změnu adresy neoznámila. Na tuto adresu jí tedy Krajský soud v Ostravě po celou dobu řízení doručoval písemnosti a sem jí doručil též napadený rozsudek. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nebyla na uvedené adrese při doručování zastižena, byla zásilka dne 8. 8. 2012 uložena a dne 22. 8. 2012 vložena do poštovní schránky. Dne 29. 8. 2012 se pak dostavila žalobkyně ke Krajskému soudu v Ostravě a nahlásila změnu doručné adresy na S. 24, B. Dne 3. 9. 2012 jí byl na tuto adresu rozsudek krajského soudu doručen znovu, ovšem již s vyznačenou právní mocí.

Podle § 49 odst. 4 o. s. ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zásilka byla doručujícím orgánem uložena a připravena k vyzvednutí dne 8. 8. 2012. Vzhledem k tomu, že si žalobkyně zásilku ve stanovené lhůtě nevyzvedla, považuje se tato zásilka při použití citovaného ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s 57 odst. 2 o. s. ř. za doručenou dnem 20. 8. 2012. Datum faktického doručení zásilky pak již nemá na předchozí závěr žádný vliv.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Jestliže se za den doručení rozsudku považuje den 20. 8. 2012, bylo podle § 40 odst. 3 s. ř. s. posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti pondělí 3. 9. 2012. Zákonná lhůta však uplynula žalobkyni marně, kasační stížnost podaná dne 17. 9. 2012 je opožděná. Nejvyšší správní soud ji proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl. S ohledem na tuto skutečnost nerozhodoval již o žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. listopadu 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 3 Azs 46/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies