9 As 145/2012 - 12

07. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., o podání žalobce ze dne 16. 7. 2012, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 9. 2012, č. j. 10 Na 27/2012 - 6,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) dne 21. 9. 2012 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu. Nejvyššímu správnímu soudu byla kasační stížnost předložena dne 4. 10. 2012. Při ověřování splnění podmínek řízení o kasační stížnosti zdejší soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti. Zdejší soud jej proto usnesením ze dne 9. 10. 2012, č. j. 9 As 145/2012 - 5, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil a doložil povinné zastoupení advokátem. K tomu stěžovateli určil přiměřenou lhůtu 10 dnů od doručení uvedeného usnesení; současně jej poučil o důsledcích nevyhovění této výzvě, jakož i o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Stěžovatel byl rovněž poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků. Na uvedené usnesení stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 téhož zákona, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli doručena dne 24. 10. 2012 (doručenka na č. l. 7 spisu zdejšího soudu). Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s. dnem 5. 11. 2012. Jelikož soudní poplatek nebyl do dnešního dne ani přes výzvu soudu zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žalobci se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 9 As 145/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies