Aprk 29/2012 - 16

01. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové ve věci navrhovatele: P. Č., podání ze dne 21. 9. 2012, doručené Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 9. 2012, o určení lhůty k provedení procesního úkonu,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 26. 9. 2012 postoupeno Krajským soudem v Brně (dále „krajský soud“) Vaše podání ze dne 21. 9. 2012, v němž se navrhovatel domáhá, aby byla krajskému soudu určena lhůta k provedení procesních úkonů u návrhu na zrušení opatření obecné povahy (návrh B. v žalobě z 11. listopadu 2011, s vl. zn. KB141111/1 – vlastní značky stěžovatele – pozn. soudu), pakliže rozhodnutí o návrhu nebylo vydáno v zákonné lhůtě.

Vzhledem k tomu, že s podáním nebyl postoupen příslušný spis krajského soudu, byl krajský soud požádán o vyjádření k věci a zaslání spisu. Přípisem krajského soudu ze dne 11. 10. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu sděleno, že podání ze dne 21. 9. 2012 nelze ztotožnit podle dostupných údajů, které navrhovatel uvedl s žádnou z věcí, vedených krajským soudem; uvedené dostupné údaje (návrh na zrušení opatření obecné povahy ze dne 11. 11. 2011) byly porovnány s elektronickou databází, týkající se žalob navrhovatele napadených krajskému soudu dne 11. 11. 2011, avšak s negativním výsledkem; krajský soud sdělil, že v současnosti je vedeno u tohoto soudu 210 věcí, které navrhovatel podal, dle údajů uvedených nelze zjistit, v jaké věci tak nyní činí.

Podle ust. § 174a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích z návrhu musí být patrno, kdo jej podává, o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá. Z podání, kterým se navrhovatel domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu není zřejmé v jaké věci tak činí. Vzhledem k tomu, že podání bylo zcela nejasné a není zřejmé v jaké konkrétní věci se navrhovatel domáhá určení lhůty, a v čem spatřujete průtahy v řízení před krajským soudem, vyzval Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 10. 2012, č. j. Aprk 29/2012 - 7 navrhovatele, aby sdělil spisovou značku pod kterou je vedeno řízení u krajského soudu, jakož i k identifikaci věci samé. Současně byl ve výzvě navrhovatel poučen, že pokud neodstraní vady podání, bude návrh odmítnut.

K výzvě soudu navrhovatel zaslal dne 30. 10. 2012 podání, v němž konstatuje: „Podepsaný nerozumí výzvě adresovaného soudu. Odůvodnění: KS ztracené či zadržované zahajovací podání není vadou návrhu z 21. září 2012 – žádná osoba není povinna hledat učiněné podání na soudě – nečinnost k učiněnému podání je průtahem.“

Podle ust. § 174a odst. 6 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, soud návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel, byť na výzvu soudu reagoval, ale vady podání neodstranil, resp. je odstraňovat odmítl, nezbylo, než návrh v souladu s ust. § 174a odst. 6 cit. zákona odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 174a odst. 8 cit. zákona a contrario.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. Aprk 29/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies