8 As 84/2012 - 32

31. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, ve věci podání ze dne 16. 4. 2012, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 6. 2012, čj. 10 Na 18/2012 - 6,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Žalobce (stěžovatel) podal prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ze dne 14. 6. 2012, čj. 10 Na 18/2012 - 6, kterým krajský soud odmítl podání žalobce ze dne 16. 4. 2012.

2. Následně stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 8. 2012, čj. 8 As 84/2012 - 18, obě žádosti zamítl. Zároveň stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Usnesení čj. 8 As 84/2012 - 18 bylo stěžovateli doručeno dne 7. 9. 2012.

3. Stěžovatel podáním ze dne 12. 9. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 9. 2012, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi o tři měsíce a zároveň požádal o povolení splátek soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti.

4. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 10. 2012, čj. 8 As 84/2012 - 27, tyto žádosti zamítl. Současně poučil stěžovatele, že soud řízení zastaví, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 84/2012 - 18. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 9. 2012. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na sobotu 22. 9. 2012, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Soudem určená lhůta 15 dní pro zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula v pondělí 24. 9. 2012. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil. 8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 8 As 84/2012 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies