8 As 89/2012 - 31

31. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: PROLUX Consulting Int., s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 819, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2010, čj. INSP4-5740/09-57, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2012, čj. 10 A 217/2010 - 39,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 29. 3. 2010, čj. INSP4-5740/09-51, žalovaný uložil žalobci pokutu ve výši 25 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 11 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozklad žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí předseda žalovaného zamítl rozhodnutím ze dne 1. 7. 2010, čj. INSP4-5740/09-57.

3. Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 14. 6. 2012, čj. 10 A 217/2010 - 39, zamítl.

4. Nejvyšší správní soud obdržel dne 25. 7. 2012 kasační stížnost proti rozsudku městského soudu, kterou podal jménem žalobce advokát JUDr. Stanislav Zenáhlík. Spolu s kasační stížností však nepředložil plnou moc udělenou mu žalobcem k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ve spisu městského soudu (na čísle listu 28) byla založena plná moc žalobce udělená JUDr. Stanislavu Zenáhlíkovi, její rozsah však nezahrnoval řízení o kasační stížnosti.

5. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 8. 2012, čj. 8 As 89/2012 - 16, vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení doložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo doručeno dne 3. 9. 2012, lhůta k doložení zastoupení tak marně uplynula dne 3. 10. 2012 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

6. Přes výzvu Nejvyšší správní soud neobdržel požadovanou plnou moc ve stanovené lhůtě, ani později. V řízení o kasační stížnosti tedy nebylo prokázáno oprávnění JUDr. Stanislava Zenáhlíka podat jménem žalobce kasační stížnost. Zdejší soud proto uzavřel, že JUDr. Stanislav Zenáhlík podal kasační stížnost svým jménem.

7. Podle § 102 s. ř. s. je k podání kasační stížnosti aktivně legitimován účastník řízení před krajským soudem či osoba zúčastněná na tomto řízení. Z obsahu předloženého soudního spisu je zřejmé, že JUDr. Stanislav Zenáhlík neměl v řízení před městským soudem postavení účastníka řízení, ani v něm nevystupoval jako osoba zúčastněná na řízení. JUDr. Stanislav Zenáhlík proto nebyl aktivně legitimován k podání kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu.

8. Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost podala osoba k tomu zjevně neoprávněná, proto ji v souladu s § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

9. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že usnesením čj. 8 As 89/2012 - 16 vyzval žalobce rovněž k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení. Na tuto výzvu také nebylo reagováno a soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen.

10. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že podle s § 60 odst. 3 věty první za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 8 As 89/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies