4 Ads 106/2012 - 11

31. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: R. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 8. 2012, č. j. 18 Ad 35/2012 - 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včasnou kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 8. 2012 a předloženou Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 8. 2012 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 8. 2012, č. j. 18 Ad 35/2012 - 6. Uvedeným usnesením soud odmítl pro nepřípustnost žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 5. 2012, č. j. X, kterým byl stěžovateli přiznán od 3. 4. 2012 invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši 8135 Kč měsíčně, přičemž řízení o námitkách proti tomuto rozhodnutí nebylo ke dni podání žaloby skončeno.

Jelikož stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 9. 2012, č. j. 4 Ads 106/2012 - 8, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, případně doklad o vlastním vysokoškolském právnickém vzdělání. Stěžovatel byl soudem upozorněn na možnost odmítnutí kasační stížnosti v případě nevyhovění této výzvě soudu. Současně byl stěžovatel poučen o možnosti ustanovení zástupce soudem; soud k usnesení přiložil formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a poučil stěžovatele o tom, aby v případě žádosti o ustanovení zástupce zaslal soudu rovněž tento vyplněný formulář. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno dne 11. 9. 2012. Ve lhůtě stanovené soudem ani později však stěžovatel na výzvu nereagoval. Soudu tedy nebyla předložena plná moc udělená stěžovatelem advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, doklad o vlastním vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatele ani žádost o ustanovení zástupce soudem.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem a poučení o možných následcích nevyhovění této výzvě nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Stěžovatel soudu nepředložil ani žádost o ustanovení zástupce, ač byl o této možnosti soudem výslovně poučen. Povinné zastoupení advokátem, případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 4 Ads 106/2012 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies