8 Azs 12/2012 - 72

29. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: S. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2011, čj. OAM-181/ZA-ZA06-ZA12-2011, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2011, čj. 56 Az 35/2011 - 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 28. 6. 2011, čj. OAM-181/ZA-ZA06-ZA12-2011, žalovaný zamítl žádost žalobce o mezinárodní ochranu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 28. 11. 2011, čj. 56 Az 35/2011 - 25, zamítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností. Zároveň požádal o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti podle § 40 odst. 5 s. ř. s. Uvedl, že napadený rozsudek byl doručen na jeho předchozí adresu, kde se již nezdržoval. Novou adresu nahlásil ještě před vydáním předmětného rozsudku v Pobytovém středisku, nevěděl však, že musí nahlásit novou adresu také zvlášť krajskému soudu. Stěžovatel si fyzicky převzal opis rozsudku až dne 8. 2. 2012 u krajského soudu.

4. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve přípustností kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

5. Z doručenky založené ve spisu krajského soudu na č. listu 29 vyplývá, že rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen fikcí dne 6. 1. 2012. Písemnost obsahující napadený rozsudek byla předána k poštovní přepravě dne 23. 12. 2011 a zaslána na adresu, kterou krajský soud zjistil z evidence žalovaného (M. 403, Č.,). Protože adresát nebyl zastižen, byla písemnost uložena na poště a připravena k vyzvednutí od 27. 12. 2011 do 9. 1. 2012. Podle údajů na doručence byla adresátu zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl. V souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. nastala fikce doručení 10. den lhůty, kdy byla písemnost uložena na poště, tedy dne 6. 1. 2012. Podle zmiňovaného ustanovení se písemnost považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

6. Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula v pátek dne 20. 1. 2012 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 14. 2. 2012 je tedy opožděná.

7. Žádosti stěžovatele o prominutí zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nemohl vyhovět, protože podle § 106 odst. 2 s. ř. s. zmeškání této lhůty nelze prominout (srov. rozsudek ze dne 23. 5. 2012, čj. 6 Ads 10/2012 - 41, či usnesení ze dne 27. 8. 2003, čj. 4 Azs 9/2003 - 37, č. 68/2004 Sb. NSS).

8. Tvrzení stěžovatele, že v době vydání napadeného rozsudku měl u žalovaného řádně hlášenou jinou adresu, neodpovídá skutečnosti. Nejvyšší správní soud ověřil z evidence žalovaného, že stěžovatel měl od 12. 7. 2011 do 4. 1. 2012 hlášenu adresu M. 403, Č.,. Teprve od 4. 1. 2012 měl nahlášenou adresu M. 1644, P., (viz č. listu 22 ve spisu Nejvyššího správního soudu).

9. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

10. S ohledem na opožděnost kasační stížnosti Nejvyšší správní soud neodstraňoval její vady, ani nerozhodoval o žádosti o ustanovení zástupce. Takový postup by totiž byl s ohledem na nutné odmítnutí kasační stížnosti pro její opožděnost ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

11. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 8 Azs 12/2012 - 72, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies