8 As 71/2012 - 26

29. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., ve věci nejasného podání ze dne 12. 3. 2012, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 4. 2012, čj. 10 Na 10/2012 - 12,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Žalobce (stěžovatel) podal prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 4. 2012, čj. 10 Na 10/2012 - 12, kterým krajský soud odmítl podání žalobce ze dne 12. 3. 2012.

2. Následně stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 8. 2012, čj. 8 As 71/2012 - 13, obě žádosti zamítl. Zároveň stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Nejvyšší správní soud poučil stěžovatele o tom, že řízení zastaví, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

3. Stěžovatel podáním ze dne 7. 9. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu dne 21. 9. 2012, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi o tři měsíce a zároveň požádal o povolení splátek soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti.

4. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 10. 2012, čj. 8 As 71/2012 - 22, tyto žádosti zamítl. Současně poučil stěžovatele, že soud řízení zastaví, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, 


ENDnebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 71/2012 - 13. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 27. 8. 2012, soudem určená lhůta 15 dní pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 11. 9. 2012. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 8 As 71/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies